วิธีการเจริญสมาธิภาวนาเพื่อให้เข้าถึงพระรัตนตรัยที่หลวงปู่วัดปากน้ำสอนนี้ ตรงกับสติปัฏฐานสูตร
...อ่านต่อ
วิธีการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวคือ การปฏิบัติตามหลักมรรคมีองค์ 8
...อ่านต่อ
หลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญแสดงพระธรรมเทศนาไว้ในกัณฑ์ที่ 31, กัณฑ์ที่ 33, กัณฑ์ที่ 36 และกัณฑ์ที่ 66
...อ่านต่อ
หลักฐานเรื่องธรรมกายมีปรากฏอยู่หลายคัมภีร์คือทั้งในพระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา วิสุทธิมรรค มิลินทปัญหา ฯลฯ
...อ่านต่อ
พระรัตนตรัยเป็นรัตนะที่ประณีตและเลิศ หรือประเสริฐกว่ารัตนะและทรัพย์ทั้งหลายทั้งปวง
...อ่านต่อ
ในพระพุทธศาสนานั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้กว่า 2,500 ปีแล้วว่า มนุษย์ต่างดาวมีจริง
...อ่านต่อ
สังสารวัฏ หมายถึง การเวียนว่ายตายเกิด
...อ่านต่อ
หลวงปู่วัดปากน้ำได้แสดงพระธรรมเทศนาเรื่องขันธ์ 5 ในส่วนละเอียดเอาไว้หลายกัณฑ์ด้วยกัน
...อ่านต่อ
องค์ประกอบของชีวิตในที่นี้จะกล่าวถึง 4 ประเด็นคือ ขันธ์ 5,สัณฐานที่ตั้งและธรรมชาติของจิต
...อ่านต่อ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในนิพเพธิกปัญญสูตรว่า "ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ธรรม 4 ประการนี้อันบุคคลเจริญแล้ว
...อ่านต่อ
เป็นศาสนาแห่งปัญญา, องค์ความรู้ครอบคลุมสรรพศาสตร์, คำสอนยึดหลักกรรมลิขิตไม่ไช่พรหมลิขิต
...อ่านต่อ
พระพุทธศาสนาอุบัติขึ้นจากการตรัสรู้ธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเจ้าชายสิทธัตถะเมื่อ 2,500 กว่าปีที่ผ่านมา
...อ่านต่อ
คำว่า "พระพุทธศาสนา" มาจากคำ 3 คำประกอบกันคือ พระ  พุทธ  ศาสนา
...อ่านต่อ
หากนักศึกษาลองทบทวนชีวิตตนเองและชาวโลกดูจะพบความจริงหลายอย่างที่ตรงกันคือ
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร