เสียงสรวลเสเฮฮาของชายฉกรรจ์ที่อยู่เบื้องหน้า สร้างความดีใจให้กับหนุ่มน้อยเป็นยิ่งนัก เพราะเสียงที่เขาได้ยินนั้น
...อ่านต่อ
ในสมัยหนึ่ง พระพุทธเจ้าประทับอยู่วัดเชตวันเมืองสาวัตถี ทรงปรารภพ่อค้าโกงชาวเมืองสาวัตถีคนหนึ่ง ได้ตรัสอดีตนิทานมาสาธก ว่า...
...อ่านต่อ
ในสมัยหนึ่ง พระพุทธเจ้าประทับอยู่วัดเชตวัน เมืองสาวัตถี ทรงปรารภพระสูตรว่าด้วยโอวาทของนกที่ไม่ควรเที่ยวหากินไกลถิ่นที่อยู่ของตน ได้ตรัสอดีตนิทานมาสาธก ว่า...
...อ่านต่อ
ในอดีตกาล พระเจ้าพรหมทัต ณ พระนครพาราณสี พระองค์มีพระโอรส ๒ พระองค์ ท้าวเธอประทานตำแหน่งอุปราชแก่พระโอรสองค์โต
...อ่านต่อ
ในอดีตกาลครั้งพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสี  พราหมณ์ปุโรหิตของพระองค์ เป็นผู้จบไตรเพทและศิลปศาสตร์ ๑๘ ประการ
...อ่านต่อ
ในอดีตกาล ครั้งพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยู่ในพระนครพาราณสี เทวดาตนหนึ่งเป็นผู้มีศักดิ์น้อยมีวิมานที่กอหญ้าคา
...อ่านต่อ
      ครั้งหนึ่งสมเด็จพระศาสดาทรงดำเนินไปบนเส้นทางแห่งหนึ่ง พร้อมด้วยพระมหากัสสปะและพระอานนท์ พระผู้มีพระภาคทรงชี้ให้ดูที่เงาแห่งตน 
...อ่านต่อ
ชฎิลเศรษฐีดำรงอยู่อย่างมีความสุข คราใดเขาปรารถนาทองคำ ก็จะใช้จอบเพชรมีด้ามเป็นทอง ขุดเอาทองจากหลังเรือนของตน ซึ่งมีเพียงชฎิลเศรษฐีเท่านั้น ที่สามารถใช้จอบนี้ขุดทองคำได้
...อ่านต่อ
ย้อนไปในครั้งพุทธกาล ณ.มหานครอันยิ่งใหญ่ นามว่า ตักกสิลา ราชธานีแห่งแคว้นคันธาระ นครแห่งนี้มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของมหาชน นับแต่สามัญชนกระทั่งพระราชาแห่งแว่นแคว้นอันเกรียงไกร
...อ่านต่อ
ในอดีตกาล เมื่อพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติ ณ กรุงพาราณสีได้มีบ้านช่างไม้อยู่ภายนอกพระนคร. ในบ้านนั้นมีพราหมณ์ช่างไม้ผู้หนึ่ง หาไม้มาจากป่า ทำรถขายเลี้ยงชีวิต
...อ่านต่อ
เล่ากันมาว่า บุตรเศรษฐีคนหนึ่ง เกิดแล้วในตระกูลผู้มีสมบัติ ๘๐ โกฏิในกรุงพาราณสี. ครั้งนั้น มารดาบิดาของเขาคิดว่า ในตระกูลของเรามีโภคะสมบัติเป็นอันมาก
...อ่านต่อ
ในอดีตกาล เมื่อพระเจ้าพรหมทัต ครองราชย์สมบัติอยู่ในนครพาราณสี พระฤาษีท่านหนึ่ง เลี้ยงอัตภาพด้วยผลไม้น้อยใหญ่ ในป่าหิมพานต์เป็นเวลาช้านาน
...อ่านต่อ
ครั้งนั้น พิภพของท้าวสักกะหวั่นไหวด้วยเดชแห่งศีลของดาบสเหล่านั้น. ท้าวสักกะเล่าก็ยังทรงระแวงอยู่นั้นเองว่า ฤาษีเหล่านี้ยังน้อมใจไปในกามอยู่หรือไม่
...อ่านต่อ
ในอดีตกาล ครั้งพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติ ในพระนครพาราณสี  พราหมณ์มหาศาลคนหนึ่ง มีสมบัติมากถึง ๘๐ โกฏิ.
...อ่านต่อ
ในอดีตกาล ดาบสหลอกลวงรูปหนึ่ง อาศัยอยู่ในกาสิกคามตำบลหนึ่ง. ตระกูลหนึ่งบำรุงเธอ คือ: ย่อมถวายส่วนหนึ่งแม้แก่เธอ
...อ่านต่อ
ในอดีตกาล ครั้งพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสี  ท้าวเวสสุวรรณมหาราชที่ทรงอุบัติพระองค์แรกจุติ(ตาย) 
...อ่านต่อ
ในอดีตกาล ครั้งพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติในกรุงพาราณสี มีพราหมณ์คนหนึ่งในบ้านตำบลหนึ่ง รู้มนต์ ชื่อเวทัพพะ. ได้ยินว่ามนต์นั้นหาค่ามิได้ ควรบูชายิ่งนัก เมื่อได้เวลาฤกษ์ เจ้าของมนต์ร่ายมนต์นั้น
...อ่านต่อ
ในอดีตกาล ครั้งพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสี  วันหนึ่ง พระองค์เสด็จไปสู่พระอุทยาน พร้อมบริวารเป็นอันมาก เสด็จเที่ยวไปในละแวกป่า
...อ่านต่อ
ในอดีตกาล  ฤาษีสองพี่น้อง บำเพ็ญสมณธรรมอยู่ที่อาศรมริมฝั่งแม่น้ำคงคา ฤาษีผู้น้องมีปกติอยู่ด้วยธรรมคือเมตตาวิหารธรรม ด้วยอานุภาพแห่งเมตตา
...อ่านต่อ
           เล่ากันมาว่า ในหมู่บ้านไม่ไกลจากกรุงสาวัตถีเท่าใดนัก มีภรรยาของกุฏุมพีคนหนึ่ง นางเป็นหญิงหมัน. พวกญาติของกุฏุมพีนั้น พากันกล่าวกับเขาว่า
...อ่านต่อ
ในอดีตกาล ในกรุงพาราณสี บิดาของคฤหบดีคนหนึ่ง ได้ตายไป. เพราะบิดาตายไป เขาจึงเพียบพร้อมไปด้วยความเศร้าโศกมีหน้านองไปด้วยน้ำตา นัยน์ตาแดงกร่ำ คร่ำครวญอยู่ เดินเวียนขวาเชิงตะกอน เป็นที่น่าสมเพชยิ่งนัก.
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล