(ภิกขกพราหมณ์ทูลถาม) ข้าเเต่ท่านพระโคดมผู้เจริญ
...อ่านต่อ
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ฝุ่นละอองอันตั้งขึ้นในเดือนท้ายเเห่งฤดูร้อย
...อ่านต่อ
(เทวดาทูลถาม) ฆ่าอะไรหนอจึงอยู่เป็นสุข
...อ่านต่อ
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม ๔ ประการ พึงทราบว่าเป็นสัตบุรุษ คือ
...อ่านต่อ
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม ๔ ประการ พึงทราบว่าเป็นอสัตบุรุษ คือ
...อ่านต่อ
พระพุทธองค์ตรัสตอบนายเกสี สารถีฝึกม้า ถึงวิธีการฝึก
...อ่านต่อ
สัตว์ทั้งหลายผู้ยืนยันว่าไม่มีโรคทางกาย ตลอดเวลา ๑ ปี ก็มี
...อ่านต่อ
พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกับนายบ้านนามว่าอสิพันธกบุตร
...อ่านต่อ
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ผู้มีศรัทธาเลื่อมใส พึงรู้ได้ด้วยสถาน ๓ คือ
...อ่านต่อ
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ทายกผู้ให้โภชนะเป็นทาน ชื่อว่าให้ฐานะ ๕ ประการ
...อ่านต่อ
บรรดามนุษย์ ชนผู้ถึงฝั่งมีจำนวนน้อย
...อ่านต่อ
ภิกษุใด ย่อมกำจัดความโกรธที่เกิดขึ้นเเล้ว
...อ่านต่อ
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เราไม่เห็นธรรมอื่นสักอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้น เเห่งกามฉันทะที่ยังไม่เกิดก็ดี
...อ่านต่อ
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ความเมา ๓ นี้ คือ
...อ่านต่อ
คือ หญิงผู้มีความงามพร้อม ๕ อย่าง
...อ่านต่อ
นางพราหมณีของมาคันทิยพราหมณ์  เห็นรอยพระพุทธบาทอันเรียบเสมอกัน  ที่่พระศาสดาประทับทิ้งไว้
...อ่านต่อ
ผู้ใด พึงสะกดความโกรธที่พลุ่งขึ้น
...อ่านต่อ
อันคนไขน้ำทั้งหลาย ย่อมไขน้ำ
...อ่านต่อ
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เมื่อพระอาทิตย์จะขึ้น สิ่งที่ขึ้นก่อน
...อ่านต่อ
ในกาลใด เทวดาจะจุติจากหมู่เทพเพราะสิ้นอายุ ในกาลนั้น
...อ่านต่อ
พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบนักเต้นรำ ชื่อตาลบุตร ที่มาทูลถามพระองค์ถึงคติของนักเต้นรำ
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล