พระรัตนตรัย เป็นทั้งที่พึ่งและที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลาย


ยัสสะ สัทธา ตะถาคะเต อะจะลา สุปะติฏฐิตา ศรัทธาในพระตถาคตของผู้ใดตั้งมั่นอย่างดีไม่หวั่นไหว
...อ่านต่อ
พะหุง เว สะระณัง ยันติ ปัพพะตานิ วะนานิ จะ
...อ่านต่อ
พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ  ข้าพเจ้าถือเอาพระพุทธเจ้าเป็นสรณะ
...อ่านต่อ
อะนุญญาสิ โข ภะคะวา , สามะเณรานัง ทะสะ สิกขาปะทานิ ,
...อ่านต่อ
ปุญญัสสิทานิ กะตัสสะ ยานัญญานิ กะตานิ เม
...อ่านต่อ
อัตถิ  อุณหิสสะ  วิชะโย ธัมโม  โลเก  อะนุตตะโร
...อ่านต่อ
เอวัมเม สุตัง เอกัง สะมะยัง ภะคะวา พาราณะสิยัง วิหะระติ อิสิปะตะเนมิคะทาเย , Evam-me sutam, Ekam samayam Bhagavā, Bārānasiyam viharati isipatane migadāye 
...อ่านต่อ
อะหัง สุขิโต โหมิ นิททุกโข โหมิ อะเวโร โหมิ
...อ่านต่อ
อัชชะ มะยา อะปัจจะเวกขิตฺวา ยัง จีวะรัง ปะริภุตตัง ตัง ยาวะเทวะ สีตัสสะ
...อ่านต่อ
ทะสะอิเม ภิกขะเว ธัมมา, ปัพพะชิเตนะ อะภิณหัง ปัจจะเวกขิตัพพา, กะตะเม ทะสะ 
...อ่านต่อ
อะยะเมวะ อะริโย อัฎฐังคิโก มัคโค เสยยะถีทัง สัมมาทิฎฐิ สัมมาสังกัปโป สัมมาวาจา สัมมากัมมันโต สัมมาอาชีโว
...อ่านต่อ
อิมัสมิง อาวาเส อิมัง เตมาสัง วัสสัง อุเปมิ (ว่า ๓ จบ)
...อ่านต่อ
อะทาสิ เม อะกาสิ เม ญาติมิตตา สะขา จะ เม เปตานัง ทักขิณัง ทัชชา
...อ่านต่อ
สีตัง อุณหัง ปะฏิหันติ  ตะโต วาฬะมิคานิ จะ สิริงสะเป จะ มะกะเส
...อ่านต่อ
ยานีธะ ภูตานิ สะมาคะตานิ ภุมมานิวา ยานิวะ อันตะลิกเข สัพเพ วะ ภูตา สุมะนา ภะวันตุ
...อ่านต่อ
ยัสมิง ปะเทเส กัปเปติ วาสัง ปัณฑิตะชาติโย สีละวันเตตถะ โภเชตวา
...อ่านต่อ
อัคคะโต เว ปะสันนานัง อัคคัง ธัมมัง วิชานะตัง อัคเค พุทเธ ปะสันนานัง
...อ่านต่อ
ยันเตนะ ภะคะวะตา ชานะตา ปัสสะตา อะระหะตา สัมมาสัมพุทเธนะ ปะฐะมัง
...อ่านต่อ
อะเนกะชาติสังสารัง สันธาวิสสัง อะนิพพิสัง คะหะการัง คะเวสนโต
...อ่านต่อ
อะตีตัง นานวาคะเมยยะ นัปปะฏิกังเข อะนาคะตัง ยะทะตีตัมปะหีนันตัง
...อ่านต่อ
ยะทา หะเว ปาตุภะวันติธัมมา อาตาปิโน ฌายะโต พราหมะณัสสะ อะถัสสะกังขา วะปะยันติสัพพา
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล