พระรัตนตรัย เป็นทั้งที่พึ่งและที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลาย


การแผ่เมตตาได้แก่การส่งกระแสจิตของตนไปสู่ผู้อื่นทั้งที่เป็นเทวดา มนุษย์ และสัตว์ด้วยความหวังดีที่จะให้เขามีความสุข
...อ่านต่อ
มะยัง ภันเต  ติสะระเณนะ สะหะ อัฏฐะ สีลานิ ยาจามะ ฯ
...อ่านต่อ
มาเรียนรู้ ศึกษาที่มา ความหมาย และประวัติของบทสวดมนต์กันก่อนนะครับ เพื่อเป็นแนวทางในการสวดมนต์ได้อย่างถูกต้อง
...อ่านต่อ
พระรัตนตรัย เป็นทั้งที่พึ่งและที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลาย สิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งไปกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว
...อ่านต่อ
พระรัตนตรัยเป็นทั้งที่และที่ระลึกของพวกเราทั้งหลาย สิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่ดียิ่งไปกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว
...อ่านต่อ
สัพพัง ชิตัง เม พละเดชะจอมไตร นบธรรมกายใส สถิตในนฤพาน
...อ่านต่อ
เอสาหัง  ภันเต,  สุจิระปะรินิพพุตัมปิ,  ตัง  ภะคะวันตัง,  สะระณัง  คัจฉามิ,
...อ่านต่อ
ก้มกราบมนัสน้อม วรจอมวิช์ชาจารย์ นบองค์พระรงญาณ ชินะบุตรชิโนดม
...อ่านต่อ
บทสวดพระพุทธคุณ, บทสวดพระธรรมคุณ, บทสวดพระสังฆคุณ
...อ่านต่อ
น้อมจิตกราบบูชา มหาอุบาสิกาจารย์ ก่องแก้วนฤพาน ยอดทหารพระทศพล
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล