.....สัทธิวิหาริก แปลว่า ผู้อยู่ด้วย หมายถึง ลูกศิษย์
...อ่านต่อ
.....สังฆาธิการ หมายถึง ผู้เป็นใหญ่ในสงฆ์ ผู้ปกครองสงฆ์
...อ่านต่อ
.....“วันนี้ฉันไปถวายสังฆทานที่วัดมา ขอแบ่งบุญให้เธอด้วยนะ”
...อ่านต่อ
.....สหธรรมิก แปลว่า ผู้ประพฤติธรรมร่วมกัน ผู้อยู่ร่วมธรรมกัน
...อ่านต่อ
.....อาสนะ หมายถึงที่นั่ง เครื่องปูรองนั่ง สำหรับพระสงฆ์
...อ่านต่อ
.....อาราม แปลว่า ที่เป็นที่มายินดี
...อ่านต่อ
.....อโหสิกรรม หมายถึง กรรมที่เลิกให้ผลกรรมที่เลิกแล้วต่อกัน
...อ่านต่อ
.....อริยสงฆ์ หมายถึงพระสงฆ์ที่เป็นพระอริยะ
...อ่านต่อ
.....อรหัต แปลว่า ความเป็นพระอรหันต์ ความสำเร็จเป็นพระอรหันต์
...อ่านต่อ
.....อภิธรรม แปลว่า ธรรมอันยิ่ง หมายถึง ธรรมอินวิเศษยิ่งกว่าธรรมอื่น
...อ่านต่อ
.....คาถา แปลว่า ถ้อยคำที่ร้อยกรอง ถ้อยคำที่ผูกไว้ ถ้อยคำที่ขับร้อง ท่อง สวด
...อ่านต่อ
.....คฤหัสถ์ แปลว่า ผู้ครองเรือน ผู้มีบ้านผู้ออกเรือน
...อ่านต่อ
.....ครองผ้า หมายถึงการนุ่งห่มผ้าของบรรพชิต เช่นพระภิกษุสามเณร เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ครองจีวร
...อ่านต่อ
.....ขัดตำนาน เป็นคำเรียกการสวดบทนำเป็นทำนองก่อนสวดมนต์
...อ่านต่อ
.....โกศ แปลว่า กล่อง คลัง ฉาง ผอบ ฝัง โพรง หีบ
...อ่านต่อ
.....กุฏิ (อ่านว่า กุด หรือ กุดติ) แปลว่ากระต๊อบ กระท่อม โรงนา
...อ่านต่อ
.....อนุพุทธ แปลว่า ผู้ตรัสรู้ตาม คือ พระสาวกผู้ได้บรรลุธรรมตามพระพุทธเจ้า
...อ่านต่อ
.....อนุปุพพิกถา แปลว่า เรื่องหรือคำสอนที่แสดงไปโดยลำดับ
...อ่านต่อ
.....อนุปสัมบัน แปลว่า ผู้มิได้อุปสมบท เป็นคู่กับคำว่า อุปสัมบัน ผู้อุปสมบทแล้ว
...อ่านต่อ
.....อนุชาตบุตร หมายถึง บุตรธิดาที่มีคุณสมบัติเสมอด้วยบิดามารดา
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร