คำว่า ปิฎก แปลตามรูปศัพท์ว่า กระจาดหรือตะกร้า ไตรปิฎก จึงแปลว่า ๓ กระจาด
...อ่านต่อ
ตรัสรู้ แปลว่า รู้อย่างแจ่มแจ้ง รู้ชัดเจนไม่มีข้อสงสัย
...อ่านต่อ
ตักบาตรเทโว หมายถึง การทำบุญตักบาตรเนื่องในวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากเทวโลก
...อ่านต่อ
ตจปัญจกกรรมฐาน แปลว่า กรรมฐานที่มีหนังเป็นที่ครบห้า
...อ่านต่อ
เดียรถีย์ หมายถึง นักบวชนอกพระพุทธศาสนาในอินเดียสมัยพุทธกาล
...อ่านต่อ
ชาดก คือ เรื่องราวหรือชีวประวัติในชาติก่อนของพระพุทธเจ้า
...อ่านต่อ
ฉายา ในคำวัดหมายถึง ชื่อที่เป็นภาษาบาลีหรือภาษามคธซึ่งพระอุปัชฌาย์
...อ่านต่อ
ฉัพพรรณรังสี แปลว่า รัศมี ๖ ประการ คือ
...อ่านต่อ
คู่สวด เป็นคำเรียกพระภิกษุ ๒ รูปผู้ทำหน้าที่สวดประกาศ
...อ่านต่อ
จีวร เป็นชื่อเรียกผ้าที่พระสงฆ์ใช้สอย
...อ่านต่อ
“ ในพรรษา ขอให้วัดเชิญชวนชาวบ้านบำเพ็ญจิตตภาวนากัน”
...อ่านต่อ
จำพรรษา หมายถึง การอยู่ประจำที่วัดตลอด ๓ เดือนในฤดูฝน
...อ่านต่อ
จตุรพิธพรชัย คือ พรที่จะทำให้เกิดความสวัสดีมีชัย ๔ ประการ
...อ่านต่อ
อินทรีย์ แปลว่า ผู้เป็นใหญ่ สิ่งที่เป็นใหญ่
...อ่านต่อ
คันธกุฎี แปลว่า กุฎีที่มีกลิ่นหอม เป็นชื่อเรียกสถานที่ประทับของพระพุทธเจ้า
...อ่านต่อ
ข้าวพระ คือ ข้าวที่จัดถวายพระพุทธ เรียกเต็มว่า ข้าวพระพุทธ
...อ่านต่อ
ขัดสมาธิ ( อ่านว่าขัดสะหมาด) เป็นคำใช้เรียกวิธีนั่งแบบหนึ่ง
...อ่านต่อ
กาลิก แปลว่า ประกอบด้วยกาลเวลาขึ้นอยู่กับกาลเวลา
...อ่านต่อ
กาสาวพัสตร์ แปลว่า ผ้าที่ย้อมด้วยน้ำฝาดเป็นคำเรียกผ้าที่พระสงฆ์ใช้นุ่งห่ม
...อ่านต่อ
เสขะ แปลว่า ผู้ยังต้องศึกษาอยู่
...อ่านต่อ
เกจิอาจารย์ แปลว่า อาจารย์บางท่านหรืออาจารย์บางพวก
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร