โรงเรียนวัดบ้านขุน เปิดการเรียนการสอนขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2544 ในนามโรงเรียนแม่แจ่มปริยัติศึกษา สาขาวัดบ้านขุน ตั้งอยู่ที่ ต.บ่อหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ โดยใช้กุฏิที่พักและศาลาเป็นที่เรียน ให้ความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรม
...อ่านต่อ
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยเปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้ศึกษาหาความรู้ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าในหลักธรรมคำสั่งสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทางหนึ่งคือการได้เข้าศึกษาที่มีการเรียนและจัดสอบที่เรียกว่า “การเรียนการสอนธรรมศึกษา” สำหรับฆราวาส ส่วนทางฝ่ายพระภิกษุสามเณรเรียกว่า “นักธรรม” เป็นหลักสูตรในระดับชั้นตั้งแต่ ธรรมศึกษาชั้นตรี- โท- เอก ซึ่งไม่เฉพาะแต่ภายในประเทศไทยเท่านั้น โดยปัจจุบันการจัดให้มีการเรียนการสอบในต่างประเทศจัดให้มีขึ้นเช่นกัน
...อ่านต่อ
ในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2551 ระหว่างเดือน มีนาคม-เมษายน-พฤษภาคม ทางวัดพระธรรมกาย ได้จัดโครงการอบรมธรรมทายาทและอุปสมบทหมู่ จำนวน 5 โครงการ ได้แก่ ยุวธรรมทายาท ระดับการศึกษา (ป.5-ป.6) มัชฌิมธรรมทายาท (ม.1-ม.6) ธรรมทายาท (ปวส.-อุดมศึกษา) และรุ่นบูชาธรรม 64 ปีพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) โดยคาดว่าจะมีเยาวชนเข้าร่วมประมาณ 1,500-2,000 คน
...อ่านต่อ
ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 เป็นวันมาฆบูชา วันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย โดยการนำของพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) จัดงานบุญใหญ่ตั้งแต่เวลา 6.30 – 20.00 น. เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ปฏิบัติตามหลักอุดมการณ์ของชาวพุทธ คือ “ละชั่ว ทำความดี ทำใจให้บริสุทธิ์ผ่องใส” ซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทานไว้ในโอวาทปาฏิโมกข์ ด้วยปฏิบัติบุญกิริยาวัตถุ 3 ประการ ได้แก่ ทำทาน รักษาศีล ปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา เพื่อเป็นการปฏิบัติบูชาถวายพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
...อ่านต่อ
หากเรากำลังยืนอยู่บนแผ่นดินที่ไม่เคยรู้จักไม่เคยศึกษาภูมิหลังประวัติศาสตร์ ตลอดจนไม่รู้สถานการณ์สังคมในปัจจุบัน และไม่สามารถสื่อสารผ่านภาใดๆ กับคนในท้องถิ่นได้เลยเราจะซึมซับความประทับใจในเรื่องใดเป็นอันดับแรก แน่นอนว่าคำตอบ คือ ความหมายดีๆที่สื่อผ่านดวงตาและรอยยิ้มแห่งมิตรภาพ ซึ่งเป็นภาษาใจที่ไม่เคยแบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา หรือเผ่าพันธุ์ใด
...อ่านต่อ
ถือได้ว่า เป็นวาระแห่งการจัดงานบุญในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ ที่จัดให้มีขึ้นในทุกๆเดือน โดยในครั้งนี้โรงเรียนนราสิกขาลัย จังหวัดนราธิวาสได้ร่วมกับวัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกายโดยพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) และศูนย์กัลยาณมิตรยะลา, ปัตตานี, นราธิวาส, หาดใหญ่ พร้อมทั้งกัลยาณมิตรทั่วโลก ได้จัดพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์๒๖๖วัด พิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ และพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ในเหตุการณ์ความไม่สงบ๔จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่๓๓ เมื่อวันเสาร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๑
...อ่านต่อ
ประชาชนในภาคอีสานกว่า 200 คน จากกลุ่มแก้วภูธรภาคอีสาน ร่วมกับ สมาคมศาสนธรรมนำชีวิต และองค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง ร่วมกันปฏิบัติธรรมเพื่อน้อมถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ บริเวณพุทธอุทยานนานาชาติ จังหวัดหนองคาย โดยมีประชาชนจากจังหวัดหนองคาย อุดรธานี สกลนคร นครพนม และเวียงจันทร์ เข้าร่วมในครั้งนี้
...อ่านต่อ
ยิ่งใกล้วันสอบบาลีสนามหลวงของแต่ละปี พระภิกษุสามเณรพุทธบุตรผู้เป็นหน่อเนื้อแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ต่างมุ่งมั่นเพื่อเตรียมตัวสอบ โดยการเข้าอบรมบาลีสนามหลวงตามสำนักเรียนต่างๆ กันมาก่อนเพื่อเตรียมความพร้อม
...อ่านต่อ
ในการศึกษาแผนกภาษาบาลีของพระภิกษุและสามเณรในแต่ละปี ตามสำนักเรียนวัดต่าง ๆ ที่มีการจัดการเรียนการสอน จะให้ความสำคัญทั้งในการศึกษาตลอดทั้งปี จนกระทั่งถึงช่วงเวลาจะต้องมีการจัดสอบขึ้น เพื่อวัดความรู้ความเข้าใจในการศึกษาภาษาบาลีที่ผ่านมา ซึ่งในช่วงต่อไปนี้ เข้าสู่ระยะเวลาของการเตรียมตัวสอบในชั้นประโยคต่าง ๆ ตั้งแต่ในระดับเปรียญธรรม 1- 2 ถึงชั้นเปรียญธรรมประโยคสูงสุดคือ ประโยค 9
...อ่านต่อ
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม พุทธศักราช 2551 ที่ผ่านมา ได้จัดให้มีการสอบเพื่อฟื้นฟูศีลธรรมโลก ตามโครงการสอบตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก ครั้งที่ 2 หรือ World PEC (ฉบับครอบครัวอบอุ่น) พร้อมกันตามศูนย์สาขาต่างๆทั่วโลก จากภายในประเทศไทยและศูนย์สาขาประเทศต่าง ๆ
...อ่านต่อ
ศรีลังกาและไทย อาจกล่าวได้ว่าเป็น “บ้านพี่เมืองน้อง” ในทางพุทธศาสนาอย่างแท้จริง โดยศรีลังกาถือว่าเป็นเมืองพี่ เพราะพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองในดินแดนศรีลังกาหรือลังกามาก่อนโดยเมื่อปี พ. ศ. 236 พระเจ้าอโศกมหาราชทรงส่งพระมหินทเถระและคณะมาเผยแผ่พระศาสนาในลังกา ส่วนประเทศไทยที่เป็นเมืองน้องนั้น
...อ่านต่อ
ชุมชนที่ล่มสลาย…..ความหมายของคำนี้อาจรุนแรงเกินกว่าที่คนไทยคนไหนจะยอมรับได้ แต่หากยิ่งหลีกเลี่ยงไม่ยอมรับ คงยิ่งเนิ่นช้าและสายเกินกว่าจะแก้ไข นั่นเพราะยิ่งสังคมแห่งเทคโนโลยีเบ่งบานมากขึ้นเท่าไร ความสำคัญของการอยู่ร่วมเป็นชุมชนยิ่งถูกลดค่า และอ่อนกำลังลงเท่านั้น ในวันนี้แม้แต่คนที่เสพสื่อน้อยที่สุดก็คงตระหนักได้แล้วว่า
...อ่านต่อ
ตามที่รัฐบาลประเทศศรีลังกา โดยท่านประธานาธิบดี มหินทา ราชาปักษี ได้ส่งจดหมายกราบนมัสการพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) เพื่อขอพระพุทธรูปจำนวนทั้งสิ้น 101 องค์ ให้กับรัฐบาลศรีลังกา ตามที่ได้ขอมา สืบเนื่องจากประเทศศรีลังกาและประเทศไทยมีความสัมพันธ์ทางด้านพระพุทธศาสนาที่แนบแน่นมาเป็นเวลาช้านาน
...อ่านต่อ
สมาคมวิทยุโทรทัศน์กล้าตะวัน ร่วมกับชมรมวิทยุชุมชนจังหวัดปทุมธานี หมู่บ้านราชพฤกษ์ 1 ตำบลคลองสาม จังหวัดปทุมธานี จัดงานทำบุญเลี้ยงพระถวายเป็นพระกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เมื่อวันที่ 12 มกราคม พุทธศักราช 2551 ณ สวนสาธารณะหมู่บ้านราชพฤกษ์ 1 จ.ปทุมธานี โดยมีนายศุภชัย ศรีศุภอักษร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
...อ่านต่อ
จากปัจจุบันนับเป็นเวลาเกือบ 4 ปีแล้ว ที่สถานการณ์ความรุนแรงใน 4 จังหวัดชาย แดนภาคใต้ ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ได้คร่าชีวิตผู้บริสุทธิ์ไปถึง 2,463 ราย (ตั้งแต่ 4 มกราคม 2547 จนถึง 31 กรกฎาคม 2550 ) แต่อย่างไรก็ตามโดยเฉพาะพระสงฆ์ และคณะครูอาจารย์ ยังคงยืนหยัดเอาชีวิตเป็นเดิมพันในพื้นที่เสี่ยงภัย หวังเพียงให้เพื่อนร่วมชาติได้สัมผัสถึงความรู้สึกนึกคิด ความทุกข์ร่วมกัน ความใฝ่ฝันถึงสันติภาพ ความเข้มแข็ง
...อ่านต่อ
IBS หรือ ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ในฐานะศูนย์ประสานงานชมรมพุทธ ในระดับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังศีลธรรมให้แก่เยาวชน โดยเยาวชน และมุ่งมั่นให้สังคมร่มเย็นด้วยพลังคนหนุ่มสาว และมโนปณิธานในการสร้างเยาวชนให้เป็นคนดี
...อ่านต่อ
วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย จ.ปทุมธานี จัดพิธีสวดพระอภิธรรมและเจริญจิตตภาวนา ถวายเป็นพระกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 และวันศุกร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2551 ระหว่างเวลา 19.30-21.30 น. ที่ผ่านมาโดยมี พระภาวนาวิริยคุณ รักษาการเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
...อ่านต่อ
ณะตัวแทนจากมูลนิธิธรรมกาย วัดพระธรรมกาย นำโดย นายแพทย์พรชัย พิญญพงษ์ และ นายสมโภชณ์ แสงเพ็ง พร้อมด้วยอุบาสก อุบาสิกา วัดพระธรรมกาย เดินทางไปถวายสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์ และลงนามไว้อาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ ศาลา สหทัยสมาคม
...อ่านต่อ
IBS หรือ ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ในฐานะศูนย์ประสานงานชมรมพุทธ ในระดับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังศีลธรรมให้แก่เยาวชน โดยเยาวชน และมุ่งมั่นให้สังคมร่มเย็นด้วยพลังคนหนุ่มสาว และมโนปณิธานในการสร้างเยาวชนให้เป็นคนดี
...อ่านต่อ
คณะตัวแทนจากมูลนิธิธรรมกาย วัดพระธรรมกาย นำโดย นายแพทย์พรชัย พิญญพงษ์ และ นายสมโภชณ์ แสงเพ็ง พร้อมด้วยอุบาสก อุบาสิกา วัดพระธรรมกาย เดินทางไปถวายสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์ และลงนามไว้อาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ ศาลา สหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 4 มกราคม พุทธศักราช 2551 ที่ผ่านมา ซึ่งในวันดังกล่าวมีประชาชนจากทั่วประเทศเดินทางมาร่วมลงนามไว้อาลัยเป็นจำนวนมาก
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล