คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น กว้างขวางครอบคลุมหลายศาสตร์
...อ่านต่อ
การแพทย์ยุคปัจจุบัน หมายถึง การแพทย์ทั้งหมดที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันทั้งการแพทย์ตะวันตก
...อ่านต่อ
การรักษาสุขภาพนั้น เป็นการเยียวยารักษาสุขภาพอันเกิดจากการอาพาธหรือเจ็บป่วยด้วยเหตุต่างๆ ให้กลับคืนสู่ภาวะปกติ
...อ่านต่อ
การดูแลสุขภาพแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การดูแลสุขภาพร่างกาย และ การดูแลสุขภาพจิตใจ
...อ่านต่อ
การดูแลสุขภาพ หมายถึง การดูแลร่างกายและจิตใจให้อยู่ในภาวะปกติคือแข็งแรงสมบูรณ์อยู่เสมอ
...อ่านต่อ
คำสอนในพระไตรปิฎกนั้นมีอย่างน้อย 2 ประเภท คือ ความรู้ด้านหยาบ และ ความรู้ด้านละเอียด
...อ่านต่อ
นิยาม หมายถึง "กฎ" ซึ่งมี 5 ประการ คือ พีชนิยาม อุตุนิยาม กรรมนิยาม จิตตนิยาม และธรรมนิยาม
...อ่านต่อ
ในวงการวิทยาศาสตร์จะแสวงหาความรู้โดยใช้สุตมยปัญญา และ จินตามยปัญญาเป็นหลัก แต่มีข้อน่าสังเกตคือ
...อ่านต่อ
ในพระไตรปิฎกได้กล่าวไว้ถึงวิธีการแสวงหาความรู้หรือปัญญาไว้ 3 ประการ คือ สุตมยปัญญา, จินตามยปัญญา และ ภาวนามยปัญญา
...อ่านต่อ
ลักษณะของความรู้ที่สำคัญในพระไตรปิฎก คือ เป็นความรู้ที่ตั้งอยู่บนหลักเหตุและผลดังที่พระอัสสชิได้แสดงธรรม
...อ่านต่อ
เจตคติต่อความรู้ที่สำคัญในพระไตรปิฎกซึ่ง สอดคล้องกับวิทยาศาสตร์ คือ อย่าด่วนเชื่ออะไรง่ายๆ โดยที่ยังไม่ได้พิสูจน์
...อ่านต่อ
วิทยาศาสตร์ในพระไตรปิฎกในที่นี้จะกล่าวถึงประเด็นที่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกซึ่งเกี่ยวข้อง
...อ่านต่อ
การโต้วาทธรรมนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นมาก ในกรณีที่มีการจาบจ้วงคำสอนในพระพุทธศาสนาให้เสียหาย
...อ่านต่อ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตอบปัญหาต่างๆ ก็เพื่ออนุเคราะห์ผู้ถามและพุทธบริษัททั้ง 4 ที่ฟังธรรมอยู่ด้วย
...อ่านต่อ
ประสิทธิภาพ (Efficiently) โดยทั่วไปหมายถึง การทำงานให้สำเร็จโดยใช้ทรัพยากรน้อยที่สุด
...อ่านต่อ
องค์แห่งวาจาสุภาษิตทั้ง 5 ประการที่กล่าวมานั้น เป็นหลักพื้นฐานทั่วไปสำหรับใช้ในการพูดทุกกรณี
...อ่านต่อ
การกล่าววาจาทุพภาษิตนั้นเป็นกรรมที่ทำได้ง่ายและมีโทษมากเหตุที่กล่าวว่าทำได้ง่าย
...อ่านต่อ
อานิสงส์การกล่าววาจาสุภาษิตนั้นมีหลายประการกล่าว คือ หากสร้างบารมีเพื่อเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
...อ่านต่อ
อานุภาพแห่งพระดำรัสอันเป็นสุภาษิตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งสามารถยังมหาชนให้หลุดพ้น
...อ่านต่อ
ในบทนี้จะกล่าวถึงหลักการพูดของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพุทธบริษัทซึ่งถือเป็นหลักวาทศาสตร์ที่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎก
...อ่านต่อ
การเปรียบเทียบนั้น จะเปรียบเทียบทั้งเศรษฐศาสตร์ระดับจุลภาคและระดับมหภาค โดยระดับจุลภาคมี 2 ประเด็น
...อ่านต่อ


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล