สังเวชนียสถาน แปลว่า สถานที่อันเป็นที่ตั้งแห่งความสังเวช
...อ่านต่อ
โสดาบัน แปลว่า ผู้ตกกระแสแห่งพระนิพพานแล้ว
...อ่านต่อ
เสนาสนะ แปลว่า ที่นอนและที่นั่ง มาจากคำว่า ( เสนะ – ที่นอน กับ อาสนะ – ที่นั่ง)
...อ่านต่อ
สูตร แปลว่าเส้นด้าย, เส้นบรรทัด, แบบ, ข้อบ่งชี้เนื้อความ, เรื่องเล่า
...อ่านต่อ
สีมา เสมา แปลว่า เขต,แดน,เครื่องหมาย
...อ่านต่อ
สำนักสงฆ์ คือ วัดที่ยังมิได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา
...อ่านต่อ
สายระเดียง คือ ราวผ้าหรือราวตากผ้าของพระภิกษุสามเณร
...อ่านต่อ
เลกวัด คือ ชายฉกรรจ์ที่มีผู้อุทิศถวายให้แก่วัด
...อ่านต่อ
สัมปรายภพ แปลว่า ภพเป็นที่ไปในเบื้องหน้า
...อ่านต่อ
สัปบุรุษ แปลว่า คนดี คนสงบ คนที่พร้อมมูลด้วยธรรม
...อ่านต่อ
สัทธิวิหาริก แปลว่า ผู้อยู่ด้วย คือผู้อาศัยอยู่ด้วยกัน
...อ่านต่อ
สัทธรรมปฏิรูป หมายถึงสัทธรรมเทียมสัทธรรมปลอม
...อ่านต่อ
สัตบุรุษ แปลว่า คนดี คนสงบ คนที่พร้อมมูลด้วยธรรม
...อ่านต่อ
สังสาร หรือ สงสาร ในคำวัดหมายถึง การเวียนว่ายตายเกิด
...อ่านต่อ
สังเวช หมายถึง ความรู้สึกเศร้าสลดหดหู่ต่อผู้ได้รับทุกขเวทนาหรือต้องตายไป
...อ่านต่อ
สังฆราช แปลว่า ราชาของสงฆ์ ราชาของหมู่คณะ
...อ่านต่อ
สังฆมณฑล หมายถึงวงการสงฆ์ วงการของคณะสงฆ์ในพระพุทธศาสนา
...อ่านต่อ
สังฆเภท แปลว่า การทำสงฆ์ให้แตกกันการทำลายสงฆ์
...อ่านต่อ
ย่ำค่ำ หมายถึง การย่ำกลองระฆังในวัดหลังจากพระภิกษุสามเณรทำวัตรเย็นเสร็จ
...อ่านต่อ
ยม คือ เทพเจ้าเป็นใหญ่ประจำโลกของคนตาย
...อ่านต่อ
โมฆบุรุษ แปลว่า คนโมฆะ คนเปล่า คือคนที่ใช้การไม่ได้ คนที่ไม่มีผลดี
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร