อเสขะ แปลว่า ผู้ไม่ต้องศึกษาอีก คือไม่ต้องศึกษาไตรสิกขาคือ ศีล สมาธิ ปัญญาอีก
...อ่านต่อ
อลัชชี แปลว่า ผู้ไม่ละอาย ผู้ไม่มีความอาย หมายถึงผู้หน้าด้าน ผู้ไร้ยางอาย
...อ่านต่อ
อวชาตบุตร หมายถึง บุตรธิดาที่มีคุณสมบัติ ต่ำกว่าบิดามารดา
...อ่านต่อ
อภิชาตบุตร หมายถึง บุตรธิดาที่มีคุณสมบัติสูงกว่าบิดามารดา
...อ่านต่อ
อลัชชี แปลว่า ผู้ไม่ละอาย ผู้ไม่มีความอาย หมายถึงผู้หน้าด้าน ผู้ไร้ยางอาย
...อ่านต่อ
อรรถกถา คือ คัมภีร์ที่อธิบายความพระบาลี คัมภีร์ที่ไขความพระไตรปิฏก
...อ่านต่อ
อนุศาสน์ แปลว่า การสอนเนืองๆ การตามสอน การพร่ำสอน
...อ่านต่อ
อนามาส แปลว่า สิ่งที่ไม่ควรจัดต้อง
...อ่านต่อ
อภัพบุคคล แปลว่า คนไม่สมควร คนไม่เหมาะสม คำไทยใช้ว่า คนอาภัพ
...อ่านต่อ
อนุศาสน์ แปลว่า การสอนเนืองๆ การตามสอน การพร่ำสอน
...อ่านต่อ
อนุพุทธ แปลว่า ผู้ตรัสรู้ตาม คือ พระสาวกผู้ได้บรรลุธรรมตามพระพุทธเจ้า
...อ่านต่อ
อนุปุพพิกถา แปลว่า เรื่องหรือคำสอนที่แสดงไปโดยลำดับ
...อ่านต่อ
http://www.kalyanamitra.org/th/images/dailydhamma/2557/article_a15/570419_3101s.JPG
...อ่านต่อ
อนุชาตบุตร หมายถึง บุตรธิดาที่มีคุณสมบัติเสมอด้วยบิดามารดา
...อ่านต่อ
อนามาส แปลว่า สิ่งที่ไม่ควรจัดต้อง คือ
...อ่านต่อ
มิจฉาทิฐิ แปลว่า ความเห็นผิด หมายถึง ความเห็นที่ผิดจากคลองธรรม
...อ่านต่อ
มาร แปลว่า ผู้ทำให้ตาย ผู้ฆ่า หมายถึงผู้ขัดขวางมิให้มีโอกาสทำความดี
...อ่านต่อ
สมถกรรมฐาน คือ การปฏิบัติธรรมด้วยการบริกรรม
...อ่านต่อ
อริยทรัพย์ แปลว่า ทรัพย์อันประเสริฐทรัพย์ของผู้เป็นอริยะ
...อ่านต่อ
อักโกธะ แปลว่า ความไม่โกรธ
...อ่านต่อ
อสุภกรรมฐาน แปลว่า กรรมฐานที่กำหนดอสุภะเป็นอารมณ์
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร