วุฒบรรพชิต หมายถึง ภิกษุผู้สูงอายุ ผู้เจริญด้วยวัยวุฒิ
...อ่านต่อ
วุฒิ แปลว่า ความเจริญ ความรุ่งเรือง การเพิ่มขึ้น
...อ่านต่อ
วิหิงสา แปลว่า ความเบียดเบียน
...อ่านต่อ
ราชคฤห์ ( อ่านว่า ราดชะครึ) เป็นชื่อเมืองหลวงของแคว้นมคธสมัยพุทธกาล
...อ่านต่อ
จตุรพิธพรชัย คือ พรที่จะทำให้เกิดความสวัสดีมีชัย ๔ ประการ
...อ่านต่อ
“ ขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลที่ข้าพเจ้าทำในวันนี้ไปให้แก่พ่อแม่ ..."
...อ่านต่อ
เจริญพร เป็นคำที่พระภิกษุสามเณรใช้พูดหรือเขียนเป็นคำเริ่มต้น
...อ่านต่อ
เจดีย์ แปลว่า สิ่งที่พึงบูชา
...อ่านต่อ
จุลกฐิน เป็นคำเรียกพิธีทอดกฐินที่ต้องเร่งรีบทำให้เสร็จภายในวันเดียว
...อ่านต่อ
จีวร เป็นชื่อเรียกผ้าที่พระสงฆ์ใช้สอย
...อ่านต่อ
“ ในพรรษา ขอให้วัดเชิญชวนชาวบ้านบำเพ็ญจิตตภาวนากัน ”
...อ่านต่อ
จำพรรษา หมายถึง การอยู่ประจำที่วัดตลอด ๓ เดือน
...อ่านต่อ
โคจร หมายถึง สถานที่ภิกษุเข้าไปได้โดยไม่เสียหายและไม่ผิดพระวินัย
...อ่านต่อ
คู่สวด เป็นคำเรียกพระภิกษุ ๒ รูป
...อ่านต่อ
ตั้งแต่สมัยพุทธกาลมา ได้แบ่งพระสงฆ์ออกเป็น ๒ ฝ่าย
...อ่านต่อ
คันธกุฎี แปลว่า กุฎีที่มีกลิ่นหอม
...อ่านต่อ
ธรรมยุต เป็นชื่อเรียกคณะสงฆ์ทีตั้งขึ้นใหม่
...อ่านต่อ
ธรรมนิยาม แปลว่า ความกำหนดแห่งธรรมดา
...อ่านต่อ
ธรรมเทศนา แปลว่า การแสดงธรรม การชี้แจงธรรม
...อ่านต่อ
ธรรมทายาท แปลว่า ทายาทแห่งธรรมผู้รับมรดกธรรม
...อ่านต่อ
ธรรมคุณ คือ พระคุณของพระธรรมคุณลักษณะของพระธรรม
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร