ดิรัจฉาน แปลว่า ขวาง ใช้หมายถึง สัตว์ที่มิใช่มนุษย์ซึ่งเจริญเติบโตไปตามขวาง
...อ่านต่อ
โผฏฐัพพะ คือสิ่งที่มาถูกต้องกาย
...อ่านต่อ
เผดียง หมายถึงบอกให้รู้ นิมนต์ อาราธนา
...อ่านต่อ
ผาติกรรม แปลว่า การทำให้เจริญขึ้น การทำให้เพิ่มทวีขึ้น
...อ่านต่อ
แปรธาตุ ในคำวัดหมายถึงวิธีที่นำกระดูกที่คัดออกจากเถ้าถ่าน
...อ่านต่อ
ปุจฉาวิสัชนา แปลว่า ถามตอบกัน หมายถึงการถามและตอบกันไปมา
...อ่านต่อ
ข้าวพระ คือ ข้าวที่จัดถวายพระพุทธ เรียกเต็มว่า ข้าวพระพุทธ
...อ่านต่อ
ปลิโพธ แปลว่า เครื่องรบกวน
...อ่านต่อ
.....ปัจฉาสมณะ แปลว่า สมณะผู้อยู่ข้างหลังผู้ตามหลังไป
...อ่านต่อ
...ปสาทะ แปลว่า อาการที่จิตจมอยู่ในอำนาจของสิ่งนั้น ๆ
...อ่านต่อ
.....ปลิโพธ แปลว่า เครื่องรบกวน
...อ่านต่อ
.....ปลงอาบัติ หมายถึงการแสดงความคิดของตนเพื่อเปลื้องโทษทางพระวินัย
...อ่านต่อ
....ปริวาส แปลว่า การอยู่พักแรม การอยู่ค้างคืน การอยู่ชั่วคราว
...อ่านต่อ
.....คำว่า ปิฎก แปลตามรูปศัพท์ว่า กระจาดหรือตะกร้า ไตรปิฎก
...อ่านต่อ
.....ไตรจีวร แปลว่า ผ้า ๓ ผืน
...อ่านต่อ
....ตรัสรู้ แปลว่า รู้อย่างแจ่มแจ้ง
...อ่านต่อ
.....ตลกบาตร คือ ถุงใส่บาตรที่มีสายสำหรับคล้องบ่า
...อ่านต่อ
.....ตจปัญจกกรรมฐาน แปลว่า กรรมฐานที่มีหนังเป็นที่ครบห้า
...อ่านต่อ
...ฎีกา ในคำวัดมีความหมายหลายอย่าง
...อ่านต่อ
......ฉายา ในคำวัดหมายถึง ชื่อที่เป็นภาษาบาลีหรือภาษามคธ
...อ่านต่อ
ชาดก คือ เรื่องราวหรือชีวประวัติในชาติก่อนของพระพุทธเจ้า
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร