ภาษิตของพระปิลินทวัจฉเถระ เราได้ถวายรองเท้า ในพระชินเจ้า และในคณะสงฆ์ผู้ประเสริฐสุดแล้ว
...อ่านต่อ
ความดี  คนดีทำง่าย ความดี  คนชั่วทำยาก
...อ่านต่อ
เราได้ถวายกล่องเข็ม
...อ่านต่อ
เราได้ถวายตะเกียงตั้งในพระชินเจ้า  เเละในคณะสงฆ์ผู้ประเสริฐสุดเเล้ว
...อ่านต่อ
พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกับวัสสการพราหมณ์มหาอำมาตย์
...อ่านต่อ
ท่านคฤหบดีเเละท่านคฤหปตานี ถ้าภรรยาสามีหวังที่จะได้พบกัน
...อ่านต่อ
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๗ ประการเหล่านี้ ก่อศัตรู ทำให้เกิดศัตรู ย่อมมาสู่ทั้งสตรี หรือบุรุษผู้มักโกรธ
...อ่านต่อ
ภาษิตของพระสัพพมิตตเถระ คนเกี่ยวข้องในคน
...อ่านต่อ
พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกับกสิภารทวาชพราหมณ์ ว่าพระองค์ก็เป็นชาวนาเหมือนกัน แต่เขาไม่เห็นว่าพระองค์
...อ่านต่อ
ดูก่อนอานนท์ ก็ผู้ใดผู้หนึ่งในบัดนี้ก็ดี ในเวลาที่เราล่วงไปแล้วก็ดี
...อ่านต่อ
ฝูงนกกระจาบ
...อ่านต่อ
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนหม้อที่ไม่มีเครื่องรองรับ ย่อมกลิ้งไปได้ง่าย
...อ่านต่อ
ป่าใหญ่  เป็นคติของเนื้อทั้งหลาย
...อ่านต่อ
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย กาลกิริยา (การตาย) ของบุคคล ๒
...อ่านต่อ
ผู้ใดรีบด่วนในเวลาที่ควรช้า เเละช้าในเวลาที่ควรรีบด่วน
...อ่านต่อ
ชน ๔ จำพวก เมื่อวิ่งย่อมไม่งาม คือ
...อ่านต่อ
การยืนในที่ไม่สมควร ๖ อย่าง คือ
...อ่านต่อ
หากวาจาเเม้ตั้งพัน ไม่ประกอบด้วยบทที่เป็นประโยชน์ไซร้
...อ่านต่อ
พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกับเทวดา บุคคลให้อาหาร ชื่อว่าให้กำลัง
...อ่านต่อ
วันหนึ่ง สามเณณอายุ ๗ ขวบ เรียนพระสารีบุตรเถระว่า
...อ่านต่อ
จีวรทานของหญิงทั้งหลาย ย่อมถึงที่สุด
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล