ศูนย์กลางของศาสนา หมายถึง องค์กร หรือ วัด ที่มีความพร้อมทั้งเรื่องสถานที่ บุคลากร และระบบบริหาร
...อ่านต่อ
อุบาสก อุบาสิกาในสมัยพุทธกาลมาจากชนทุกชั้นวรรณะของสังคมคือ วรรณะกษัตริย์ พราหมณ์ แพศย์ ศูทร
...อ่านต่อ
อุบาสก อุบาสิกา ก็คือ "พุทธศาสนิกชน" หรือชาวพุทธทุกคนซึ่งถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะคือที่พึ่งที่ระลึก
...อ่านต่อ
วันสำคัญของพระสงฆ์ ได้แก่ วันพระ วันมาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา วันทอดกฐิน เป็นต้น
...อ่านต่อ
องค์กรสงฆ์ ในที่นี้หมายถึง ชุมชนสงฆ์ทุกระดับตั้งแต่ระดับวัดสำนักสงฆ์สถาบันสงฆ์
...อ่านต่อ
การสร้างบารมีนั้นหากกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือการฝึกฝนอบรมตนเอง ขัดเกลานิสัยไม่ดีออกไป
...อ่านต่อ
ในปัจจุบันการบวชในพระพุทธศาสนามี 2 แบบ คือ บวชเป็นสามเณรเรียกว่า "บรรพชา" และบวชเป็นพระภิกษุเรียกว่า "อุปสมบท"
...อ่านต่อ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในมหาปรินิพพานสูตรว่า พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาค เป็นผู้ปฏิบัติดี
...อ่านต่อ
อุปมาที่ง่ายและชัดเจนที่สุดของพระธรรมคือ แผนที่ชีวิตในสังสารวัฏ ผู้ค้นพบแผนที่คนแรก คือ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
...อ่านต่อ
วิบากแห่งกรรมเป็นเรื่องอจินไตย ระดับการให้ผลของกรรมสัตว์โลกแตกต่างกันเพราะกรรม
...อ่านต่อ
นิสัย หมายถึง ความประพฤติที่เคยชิน คนที่มีนิสัยอย่างไรก็จะทำอย่างนั้นบ่อย ๆ
...อ่านต่อ
หลักธรรมต่างๆ นั้นมีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันทุกหมวด ไม่มีความขัดแย้งกันสามารถย่อและขยายได้
...อ่านต่อ
หากกล่าวถึงพระรัตนตรัยภายใน พระธรรมจะหมายถึง ธรรมรัตนะ อันเป็นดวงธรรมที่ที่ทำให้เป็นธรรมกายระดับต่างๆ
...อ่านต่อ
หน่วยเวลาในการสร้างบารมีคือ "กัป" เช่น แสนกัป หรือ อสงไขยแสนกัป
...อ่านต่อ
หลักการสร้างบารมีแต่ละประเภทปรากฏอยู่ในคำกล่าวของสุเมธดาบสโพธิสัตว์ ซึ่งเป็นชาติแรกที่ท่านได้รับการพยากรณ์
...อ่านต่อ
ในศาสนาพุทธมีคำสอนว่า หากทำความดีโดยเอาชีวิตเป็นเดิมพันจะได้บุญมาก และบุญที่ได้จะมีความเข้มข้นมากจึงเรียกว่า "บารมี"
...อ่านต่อ
คำว่า "พระโพธิสัตว์" มาจากคำในภาษาบาลีว่า "โพธิสตฺโต" ได้แก่ "สัตว์ผู้จะตรัสรู้ คือสัตว์ผู้ควรบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณ"
...อ่านต่อ
เมื่อ 2,500 กว่าปีที่ผ่านมา มีมหาบุรุษท่านหนึ่งอุบัติขึ้นบนโลก ท่านเป็นพระราชโอรสแห่งกรุงกบิลพัสดุ์
...อ่านต่อ
คำว่า คุณ ในปัจจุบันใช้ใน 2 ความหมาย คือ ความดีงาม และ คุณประโยชน์ พระพุทธคุณ จึงหมายถึง ความดีงาม
...อ่านต่อ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือ ธรรมกาย ซึ่งเป็นกายตรัสรู้ธรรม เป็นพุทธรัตนะที่อยู่ภายในพระวรกายของพระพุทธองค์
...อ่านต่อ
ความเคารพ หมายถึง ความตระหนัก ซาบซึ้ง รู้ถึงคุณความดีที่มีอยู่จริงของบุคคลอื่น
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล