พระรัตนตรัย เป็นทั้งที่พึ่งและที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลาย


นะโม อะระหะโต สัมมา  สัมพุทธัสสะ มะเหสิโน นะโม อุตตะมะธัมมัสสะ  สวากขาตัสเสวะ เตนิธะ
...อ่านต่อ
สัมพุทเธ อัฏฐะวีสัญจะ    ทวาทะสัญจะ สะหัสสะเก ปัญจะสะตะสะหัสสานิ
...อ่านต่อ
โย จักขุมา โมหะมะลาปะกัฏโฐ สามังวะ พุทโธ สุคะโตวิมุตโต
...อ่านต่อ
ผะริตวานะ เมตตัง สะเมตตา ภะทันตา, อะวิกขิตตะจิตตา ปะริตตัง ภะณันตุ,
...อ่านต่อ
น้อมจิตกราบบูชา มหาอุบาสิกาจารย์ ก่องแก้วนฤพาน ยอดทหารพระทศพล
...อ่านต่อ
ก้มกราบมนัสน้อม วรจอมวิช์ชาจารย์ นบองค์พระรงญาณ ชินะบุตรชิโนดม
...อ่านต่อ
สิชฌันตุ โสตถี สิริมีสวัสดิ์ชัย ดวงจิตประจักษ์ใส สุวิสุทธิทุกวาร
...อ่านต่อ
สัพพัง ชิตัง เม  พละเดชะจอมไตร นบธรรมกายใส สถิตในนฤพาน
...อ่านต่อ
โย โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ , สวากขาโต เยนะ ภะคะวะตา ธัมโม
...อ่านต่อ
โย โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ, สวากขาโต เยนะ ภะคะวะตา ธัมโม,
...อ่านต่อ
เอวัมเม สุตัง ฯ เอกัง สะมะยัง ภะคะวา พาราณะสิยัง วิหะระติ อิสิปะตะเน มิคะทาเย ฯ ตัตระ โข
...อ่านต่อ
ยันเตนะ ภะคะวะตา ชานะตา ปัสสะตา อะระหะตา สัมมาสัมพุทเธนะ ปะฐะมัง
...อ่านต่อ
พิธีสวดแจง ในงานฌาปนกิจศพ นิยมจัดให้มีเทศน์สังคีติคาถา หรือที่เรียกกันโดยสามัญว่า เทศน์แจง จะเทศน์ธรรมาสน์เดียว
...อ่านต่อ
เอวัมเม สุตัง ฯ เอกัง สะมะยัง ภะคะวา สาวัตถิยัง วิหะระติ เชตะวะเน อะนาถะปิณฑกัสสะ อาราเม ฯ
...อ่านต่อ
เอวัมเม สุตัง ฯ เอกัง สะมะยัง ภะคะวา สาวัตถิยัง วิหะระติ เชตะวะเน อะนาถะปิณฑิกัสสะอาราเมฯตัต๎ระโข
...อ่านต่อ
อัตถิ โข เตนะ ภะคะวะตา ชานะตา ปัสสะตา อะระหะตา สัมมาสัมพุทเธนะ เอกายะโน
...อ่านต่อ
เอวัมเม สุตัง ฯ เอกัง สะมะยัง ภะคะวา พาราณะสิยัง วิหะระติ อิสิปะตะเน มิคะทาเยฯตัตระโข ภะคะวา ปัญจะวัคคิเย ภิกขู อามันเตสิ ฯ
...อ่านต่อ
อิติปิโส, พาหุง, มะหาการุณิโก,
...อ่านต่อ
เจริญพุทธมนต์ บทสวดมนต์สิบสองตำนาน
...อ่านต่อ
ผะริตวานะ เมตตัง สะเมตตา ภะทันตา, อะวิกขิตตะจิตตา ปะริตตัง ภะณันตุ,
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล