พึงอันตั้งอยู่ในที่บริสุทธิ์ดี ย่อมมีผลไพบูลย์ ทำให้ผู้ปลูกหว่านดีใจ ฉันใด
...อ่านต่อ
พระโพธิสัตว์นั้นเหมือนพระธรรมกถึกลงจากธรรมาสน์ เเละเหมือนบุรุษลงจากบันได ทรงเหยียดพระหัตถ์เเละพระบาททั้งสองประทับยืนไม่เปรอะเปื้อนด้วยของไม่สะอาดอย่างใดอย่างหนึ่ง
...อ่านต่อ
๔.๑ หมู่ภิกษุเปรียบเหมือนต้นหว้าใหญ่สูงร้อยโยชน์ พระอัครสาวกทั้งสองเปรียบเหมือนลำต้นที่ใหญ่ทั้งสองประมาณห้าสิบโยชน์ที่แผ่ไปทั้งเบื้องขวา และเบื้องซ้ายแห่งต้นไม้นั้น.
...อ่านต่อ
๓. คุณของพระธรรม ๓.๑ ราชรถวิจิตรงดงามยังคร่ำคร่าได้อันหนึ่งในร่างกายก็เข้าถึงความคร่ำคร่าแต่ธรรมของสัตบุรุษไม่ถึงความคร่ำคร่า
...อ่านต่อ
พระมหาบุรุษทรงพ้นแล้วจากเครื่องผูกมัดทั้งปวง มีพระสันดานเบิกบาน ดุจดอกบัว ต้องแสงอาทิตย์ ฉะนั้น
...อ่านต่อ
ธรรมดาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลาย ย่อมเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่คนทั้งหลาย เหมือนพระจันทร์ พระอาทิตย์ ส่องแสงสว่างแก่คนทั้งปวง
...อ่านต่อ
ถ้าวิญญูชนเข้าไปนั่งใกล้บัณฑิตเเม้ครู่เดียว เขาย่อมรู้เเจ้งธรรมได้ฉับพลันเหมือนลิ้นรู้รสเเกง ฉะนั้น
...อ่านต่อ
บัณฑิต ๒.๑ เมื่อพระอาทิตย์จะขึ้น สิ่งที่ขึ้นก่อนสิ่งที่เป็นนิมิตมาก่อน คือ เเสงเงินเเสงทอง สิ่งที่เป็นเบื้องต้นเป็นนิมิตมาก่อน เพื่อความบังเกิดเเห่งอริยมรรค1 อันประกอบด้วยองค์ ๘ ของภิกษุ คือ ความเป็นผู้มีมิตรดี ฉันนั้นเหมือนกัน.
...อ่านต่อ
บัณฑิตเสมือนของหอม มีกฤษณาเเละดอกไม้ เป็นต้น
...อ่านต่อ
๔.๑ คนชั่วที่ช่องเสพบุคคลผู้บริสุทธิ์ ย่อมทำให้บุคคลผู้บริสุทธิ์ติดเปื้อนความชั่ว  เหมือนลูกศรที่เเช่ยาพิษ  ถูกยาพิษติดเปื้อนเเล้ว
...อ่านต่อ
๓.๑ ทางที่คนพาลไปแล้ว ย่อมเป็นเหมือนทางไปของไฟป่า ซึ่งลามไปเผาไหม้ต้นไม้ กอไม้คามนิคม ฉะนั้น.
...อ่านต่อ
๒.๑ ถ้าเเม้สัตบุรุษทั้งหลายวิวาทกัน ก็กลับเชื่อมกันได้สนิทโดยเร็ว ส่วนคนพาลทั้งหลายย่อมเเตกกันเหมือนภาชนะดิน เขาย่อมไม่ถึงความสงบเวรกันได้เลย.
...อ่านต่อ
การเสพคนพาล ย่อมเป็นเหมือนบุคคลเอาใบไม้ห่อปลาเน่า เเม้ใบไม้ก็มีกลิ่นเหม็นฟุ้งไป ฉะนั้น
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร