ในกอบัวขาบ ในกอบัวหลวง หรือในกอบัวขาว ดอกบัวขาบดอกบัวหลวง หรือดอกบัวขาวบางเหล่า ซึ่งเกิดในน้ำ เจริญในน้ำ ยังไม่พ้นน้ำ จมอยู่ในน้ำ
...อ่านต่อ
เมื่อน้ำไม่ขุ่นมัว ใสบริสุทธิ์ บุคคลย่อมแลเห็นหอยกาบ หอยโข่ง กรวด ทราย และฝูงปลา ฉันใด
...อ่านต่อ
บุคคลผู้บรรลุธรรมอันสูงสุดแล้ว ไม่มีความต้องการอะไรในโลกทั้งปวง ย่อมไม่เศร้าโศกในเวลาตาย
...อ่านต่อ
ธรรมดาดอกบัวย่อมเกิดในน้ำ โตในน้ำ แต่น้ำไม่ติดค้างบนดอกบัว ฉันใด ภิกษุผู้ปรารภความเพียรก็ไม่ควรติดอยู่ในครอบครัว
...อ่านต่อ
ภิกษุใดยังหนุ่มพากเพียรอยู่ในพระพุทธศาสนา ภิกษุนั้นย่อมยังโลกนี้ให้สว่าง 
...อ่านต่อ
บุรุษอยู่ในเรือนจำมานาน ระทมทุกข์ ย่อมไม่เกิดความรักในเรือนจำนั้น แสวงหาทางพ้นอย่างเดียว ฉันใด 
...อ่านต่อ
ผู้ตามเห็นอารมณ์ว่าไม่งาม สำรวมดีในอินทรีย์ทั้งหลาย รู้ประมาณในโภชนะ มีศรัทธา และปรารภความเพียรอยู่ 
...อ่านต่อ
สีหมฤคราชนั้น ถ้าแม้จะจับช้าง ย่อมจับโดยแม่นยำไม่พลาด ถ้าจะจับกระบือ โค เสือเหลือง โดยที่สุด แม้กระต่าย และแมว
...อ่านต่อ
ลาย่อมติดตามโคไป แม้ร้องว่า ตัวเราก็เป็นโค แต่สี เสียง รอยเท้าไม่เหมือนโค ฉันใด ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ เดินตามหมู่ภิกษุประกาศตนว่า แม้เราก็เป็นภิกษุ แต่เธอไม่มีความพอใจ
...อ่านต่อ
อันคนไขน้ำทั้งหลายย่อมไขน้ำ ช่างศรทั้งหลายย่อมดัดลูกศร ช่างถากทั้งหลายย่อมถากไม้
...อ่านต่อ
ธรรมดาแผ่นดินย่อมอดกลั้นสิ่งทั้งปวง ที่เขาทิ้งลง สะอาดบ้าง ไม่สะอาดบ้าง ไม่กระทำการขัดเคือง 
...อ่านต่อ
บุคคลมีปัญญามาก (เหมือนหม้อหงาย) คือ ขณะฟังธรรม หรือเลิกฟังก็ยังใส่ใจอยู่
...อ่านต่อ
กรรมที่บุคคลทำในคนกตัญญู มีศีล มีความประพฤติประเสริฐ ย่อมไม่ฉิบหายไป เหมือนพืชที่บุคคลหว่านลงในนาดี ฉะนั้น
...อ่านต่อ
ภิกษุไม่ติดแล้วในธรรมเหล่านี้ คือบิณฑบาต ที่นอน ที่นั่ง น้ำผ้าสังฆาฏิ
...อ่านต่อ
บุคคลประกอบด้วยความเป็นผู้ถ่อมตน  กำจัดมานะได้ กำจัดความกระด้างได้ เป็นเสมือนผ้าเช็ดเท้า
...อ่านต่อ
ผู้ใดมีความเคารพในเพื่อนสพรหมจารีทั้งหลาย ผู้นั้นย่อมไม่เสื่อมจากสัทธรรม
...อ่านต่อ
รอยเท้าของสัตว์ทั้งหลาย ผู้สัญจรไปบนแผ่นดินชนิดใดชนิดหนึ่ง ทั้งหมดนั้น ย่อมถึงความประชุมกันลงในรอยเท้าช้าง
...อ่านต่อ
ผู้ใดดื่มสุรา ไม่มีทรัพย์ หาการงานทำเลี้ยงชีพไม่ได้ เป็นคนขี้เมา ปราศจากสิ่งเป็นประโยชน์
...อ่านต่อ
ถ้าแผลไม่มีในฝ่ามือ บุคคลพึงนำยาพิษไปด้วยฝ่ามือได้ เพราะยาพิษย่อมไม่ซึมเข้าไปสู่ฝ่ามือไม่มีแผล ฉันใด 
...อ่านต่อ
ดอกบัวหลวงมีเง่าขาว ผุดขึ้นจากน้ำที่สะอาด เกิดจากสระโบกขรณี บานเพราะพระอาทิตย์มีแสงเหมือนไฟ โคลนตมก็ไม่เปื้อน
...อ่านต่อ
หมู่ญาติยิ่งมีมากได้ยิ่งดี แม้ถึงไม้เกิดในป่า เป็นหมวดหมู่ได้เป็นดี 
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล