กัลยาณมิตร kalyanamitra : ธรรมะออนไลน์
ถ้าจัดงานบวชเป็นงานบุญ เเล้วมาเลี้ยงเหล้าเป็นไงเอ่ย มันก็ได้บุญเจือบาป บางทีนาคเข้าโบสถ์ไปกล่าวคำขอบวช กล่าวไม่เป็น ยังเมาอยู่เลย เพราะเจอเพื่อนเเล้วก็โต๊ะนั้นกรอกคำ
คำว่า กาเมสุ มิจฉาจารา เวรมณี นั้นมีการแปลโดยทั่วไปว่า ห้ามประพฤติผิดในกามทั้งหลาย อันนี้เป็นการแปลแบบทั่วไป แต่ก็พอเข้าใจกันได้ แม้จะไม่ละเอียดตรงประเด็นเป้าหมายนัก เพราะประเด็นในเรื่องกาเมสุมิจฉาจารนี้มีความละเอียดพอสมควร และศีลข้อนี้ก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อนไม่น้อย
วันพระข้างขึ้นข้างแรมมีความหมายอย่างไร แตกต่างกันหรือไม่ ถ้าทำบุญข้างแรมอุทิศบุญกุศลให้กับผู้ล่วงลับไปแล้ว เขาจะได้บุญน้อยกว่าการที่เราทำบุญในวันพระข้างขึ้นหรือไม่
คำว่า อทินนาทานา เวรมณี ที่เรารับกันนั้นมีการแปลโดยทั่วไปว่า ห้ามลักทรัพย์ แต่โดยคำศัพท์ที่ปรากฏมีคำแปลดังนี้
คำว่า ปาณาติปาตา เวรมณี เราแปลกันโดยทั่วไปว่า การเว้นจากการฆ่าสัตว์ ซึ่งก็เข้าใจกันได้ในระดับหนึ่ง แต่เมื่อจะกล่าวให้ลึกซึ้งเข้าไปเพื่อเป็นแนวปฏิบัติได้ถูกต้องก็จำเป็นต้องแสดงไว้ ทำให้เกิดปัญญาความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้อย่างละเอียดถี่ถ้วนขึ้นไปด้วย
พระครูเจ้าอาวาสวัดแห่งหนึ่งเป็นพระที่ผู้คนเคารพนับถือรูปหนึ่งของจังหวัด ท่านมีปฏิปทาในเรื่องการปกครองที่แปลกกว่าที่อื่นอย่างหนึ่งคือ เมื่อพระภิกษุหรือสามเณรรูปใดทำผิดระเบียบของวัดถึงไล่ออก เมื่อสอบสวนจนได้ความว่าผิดจริงและยอมรับผิดแล้วท่านก็จะให้ออกจากวัดไป
ได้กล่าวมาแล้วว่าการตีความพระพุทธพจน์หรือพุทธศาสนสุภาษิตเพื่อการเทศนานั้นจะยึดแนวการตีความที่ท่านแสดงไว้ใน เนตติปกรณ์ โดยเลือกเฉพาะส่วนที่แสดงไว้ในเทสนาหาระเท่านั้น
มื่อว่าโดยประโยชน์ของศีล ย่อมมีมากมายจนไม่อาจบอกให้ละเอียดไปทั้งหมดได้แต่เมื่อว่าด้วยเรื่องศีล ๕ ข้อซึ่งลดการปฏิบัติลงมาเหลือ ๕ ประการ มีไม่ฆ่าสัตว์เป็นต้นก็พอบอกได้ว่าศีล ๕ มีประโยชน์อย่างไร คือศีล ๕ ให้อะไรบ้างเมื่อรักษาหรือปฏิบัติตามกัน
โลกของเรานี้ผ่านร้อนผ่านหนาวมานาน มนุษย์เราที่เกิดอยู่ในโลกก็เช่นเดียวกัน รู้กันว่าวิวัฒนาการผ่านช่วงเวลาสืบสานกันมาทีละน้อยจนกระทั่งมีรูปร่างหน้าตาอย่างที่เห็นกันอยู่ปัจจุบันบรรพบุรุษของมนุษย์เราโชกโชนในการดำรงชีพ ในการดำรงเผ่าพันธุ์ค่อยๆ เสริมสร้างวัฒนธรรมขึ้นมาทีละนิดๆ จนเป็นปึกแผ่น ซึ่งเมื่อก่อนก็ดำรงชีพเหมือนกับสัตวโลกอย่างอื่น เข่นฆ่า แย่งชิง รุกราน เอารัดเอาเปรียบกัน หาไมตรีกันได้ยาก ศีล  ๕  เป็นส่วนหนึ่งของกฎเกณฑ์ที่กำหนดวางกันขึ้นไว้  และปฏิบัติตามกันจนเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของมนุษย์ เพราะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์นี้จึงทำให้พฤติกรรมของมนุษย์ดีขึ้นและแตกต่างจากสัตว์โลกอื่นๆ
ถ้าหากเรายังไม่สามารถน้อมใจมาไว้ที่ศูนย์กลางกายได้ก็ปล่อยให้ใจ
ศีล มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า  สิกขาบท  ซึ่งหมายถึง  ข้อที่ต้องศึกษา  ข้อที่ต้องปฏิบัติ ได้แก่ข้อศีลหรือข้อวินัยนั่นเอง อีกอย่างหนึ่ง นิจศีล แปลว่า ศีลที่ต้องรักษาหรือปฏิบัติเป็นประจำหมายความว่าเป็นหลักสำหรับปฏิบัติกันเป็นปกติประจำวัน มิใช่รับหรือสมาทานแล้วจึงค่อยรักษา
แต่ก่อนนั้น มนุษย์ทั้งหลายในโลกคงอยู่กันด้วยความยากลำบากไม่มีกฎเกณฑ์มาควบคุมบังคับ ปฏิบัติการตามแต่จะคิดได้ดังที่กล่าวกันว่า “แย่งที่กันกิน แย่งถิ่นกันนอน” เอากำลังเข้าห้ำหั่นกันใครมีกำลังมากก็ชนะ ผู้ด้อยกำลังก็แพ้และตกอยู่ในอำนาจของผู้ชนะแม้อย่างนั้นก็มีการเบียดเบียนเอารัดเอาเปรียบกันทุกรูปแบบ คือเบียดเบียนชีวิตร่างกายกันและกัน ด้วยการทําร้ายหรือฆ่าแกงกันประการหนึ่ง เบียดเบียนทรัพย์สินของกันและกัน ด้วยการปล้นจี้หรือลักขโมยเอาตามใจชอบประการหนึ่ง เบียดเบียนประเวณี ล่วงละเมิด

วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม  พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. พระเทพวชิรนายก  เจ้าคณะจังหวัดยะลา  เจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน
วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ สหราชอาณาจักร ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระ และพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัด
คณะศรัทธาสาธุชนในอำเภอสะเดา และอำเภอใกล้เคียง ได้พร้อมใจกันร่วมประกอบพิธีบูชาข้าวพระ
วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์  ประเทศเนเธอร์แลนด์ ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระ และพิธีถวายเทียนพรรษา  
วัดพระธรรมกาย ร่วมกับอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี และเครือข่ายบวร  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ
วัดพระธรรมกายออเรกอน ประเทศสหรัฐอเมริกา ก็ได้จัดงานบุญบูชาข้าวพระ และพิธีทอดผ้าป่าสหวาระเดือนเกิด

ธรรมกายที่เกิดด้วยอำนาจบุญที่เราสร้างมาดีแล้ว ด้วยตัวของเราเอง ด้วยความเพียรไม่ย่อหย่อน
คราวนี้ก็มาเจอปัญหาว่า เอ๊ะ!...ตั้งแต่ไฟบรรลัยกัลป์ล้างโลกเรื่อยมาจนกระทั่งมีอาการขึ้นๆ ลงๆ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสต่อไป บอกว่า อายุมนุษย์จะลดลงๆ จนถึงจุดหนึ่ง
พระภิกษุรูปหนึ่ง บังเกิดความพอใจสตรีนางหนึ่ง จิตใจจึงร้อนรุ่มกระวนกระวายเหมือนถูกไฟแผดเผา

เจ้าคุณพระมงคลเทพมุนี (สด) ท่านเกิดวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๒๗  ตรงกับวันศุกร์ แรม ๖ ค่ำ เดือน ๑๑ ปีวอก จุลศักราช ๑๒๔๖
บุญที่เกิดจากการบริจาคทานนั้น เมื่อบริจาคบ่อยครั้งเข้ารวมกันได้ขนาดโตวัดเส้นผ่าศูนย์กลางได้ประมาณ ๑ คืบ
ดวงศีล คืออะไร ?
ใจของพระแน่นในธรรมที่ให้เป็นพระพุทธเจ้าอย่างนี้ แต่ว่าปุถุชนก็ไม่แน่นหนาขนาดนั้น
บัดนี้เราได้เป็นธรรมกายแล้ว เราได้สมบัติยิ่งใหญ่สมบัติอื่นสู้ไม่ได้
หญิงจะไปนิพพาน ก็ตั้งอยู่ในความอดทน ชายจะไปนิพพาน ก็ตั้งอยู่ในความอดทน

คุณธรรมของคุณยายที่จะพาพวกเราทั้งหลาย เคี่ยวเข็ญพวกเราทุกๆ คนไปสู่หนทางพระนิพพาน ไปสู่หนทางที่สุดแห่งธรรม
การทำงานทุกอย่างท่านจะเข้มงวดเรื่องระเบียบวินัย แม้ท่านเข้มงวดมาก แต่ลูกหลานก็ชอบที่จะเข้าใกล้ท่าน เพื่อจะได้ฟังธรรมะ
คุณยายมาให้ทั้งความรู้ ให้ทั้งธรรมะ แล้วก็มาให้ทั้งบุญกับเจ้าหน้าที่ทุกคน ความเป็นอยู่ของพวกเราสมัยนั้นจึงอบอุ่น
ในใจลึกๆ คุณยายนึกว่า สักวันหนึ่ง เมื่อทีมงานของเรามาพร้อม เราจะสร้างวัดให้ใหญ่ ให้สวยที่สุด สร้างวัดให้เป็นวัด สร้างพระให้เป็นพระ
 สมัยก่อนแม้แต่จานข้าวของคุณยาย ดูเหมือนจะเป็นจานที่เขาแถมมากับผงซักฟอกที่ซี้อมา
ทุกคนเกิดมาเป็นมนุษย่นี่ เป็นสิ่งที่สุดประเสริฐแล้ว โชคดี แล้วที่ได้เกิดเป็นมนุษย์

ดู youtube ช่องกัลยาณมิตร

Total Execution Time: 0.028994115193685 Mins