สีลวิบัติ หมายถึง การไม่สำรวมระวังจนล่วงละเมิดศีลที่ตัวเองรักษา
...อ่านต่อ
สัญญา แปลว่า จำได้ หมายรู้ได้
...อ่านต่อ
สติปัฎฐาน แปลว่า สติเป็นที่ตั้ง
...อ่านต่อ
มัจฉริยะ แปลว่า ความตระหนี่
...อ่านต่อ
วิปัสสนากรรมฐาน คือ การบำเพ็ญกรรมฐานเป็นอุบายเรืองปัญญา
...อ่านต่อ
สัทธา หรือ ศรัทธา แปลว่า ความเชื่อ
...อ่านต่อ
พุทธานุสสติ แปลว่า การระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าเนืองๆ
...อ่านต่อ
ปีติสัมโพชฌงค์ แปลว่า ธรรมเป็นองค์แห่งการตรัสรู้พร้อมคือปีติ
...อ่านต่อ
สังโยชน์ หมวดที่ 2 คือ
...อ่านต่อ
โอฆะ แปลว่า ห้วงน้ำ คลื่นกระแสน้ำเป็นชื่อของกิเลส
...อ่านต่อ
วิบัติ แปลว่า การถึงความพินาศ ความเสียหาย
...อ่านต่อ
โอวาทปาฎิโมกข์ แปลว่า โอวาท คำสั่งสอน
...อ่านต่อ
โอตตัปปะ แปลว่า ความเกรงกลัว
...อ่านต่อ
อุเบกขา หมายถึง ความวางเฉย
...อ่านต่อ
อินทรีย์ แปลว่า สิ่งที่เป็นใหญ่ ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ
...อ่านต่อ
อิทธิบาท แปลว่า แนวทางให้ถึงความสำเร็จ
...อ่านต่อ
อาสวะ แปลว่า เครื่องหมักดอง หมายถึง กิเลสที่หมักหมมอยู่ในจิต
...อ่านต่อ
อารมณ์ แปลว่า สิ่งหน่วงเหนี่ยวจิต สิ่งที่ยึดดึงจิตไว้
...อ่านต่อ
แปลว่า ศีลมีอาชีวะเป็นที่ ๘ หมายถึง ข้อปฏิบัติที่เป็นศีลพิเศษ ๘ ข้อ
...อ่านต่อ
อามิสทาน แปลว่า การให้วัตถุสิ่งของ หมายถึง การแบ่งปัน
...อ่านต่อ
อานาปานสติ แปลว่า สติเป็นเครื่องกำหนดลมหายใจเข้าและลมหายใจออก
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร