สักกายทิฐิ แปลว่า ความเห็นเป็นเหตุถือตัวตน
...อ่านต่อ
สมาบัติ คุณวิเศษที่พึงเข้าถึง การเข้าถึง การบรรลุคุณวิเศษนั้นๆ
...อ่านต่อ
สมุทัย แปลว่า เหตุเกิดแห่งทุกข์ สิ่งที่ทำให้ทุกข์เกิด
...อ่านต่อ
สังฆานุสสติ แปลว่า การระลึกถึงพระคุณของพระอริยสงฆ์เนืองๆ
...อ่านต่อ
สังขาร แปลว่า การปรุงแต่ง สิ่งถูกปรุงแต่ง
...อ่านต่อ
สังคหวัตถุ แปลว่า ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งการสงเคราะห์กัน
...อ่านต่อ
สมานัตตตา แปลว่า ความเป็นผู้มีตนเสมอต้นเสมอปลาย
...อ่านต่อ
สมาธิสัมโพชฌงค์ แปลว่า ธรรมเป็นองค์แห่งการตรัสรู้พร้อมคือสมาธิ
...อ่านต่อ
สมาธิ แปลว่า ความตั้งมั่นแห่งจิต
...อ่านต่อ
สติสัมโพชฌงค์ แปลว่า ธรรมเป็นองค์แห่งการตรัสรู้พร้อมคือสติ
...อ่านต่อ
สติปัฎฐาน แปลว่า สติเป็นที่ตั้ง เป็นชื่อวิธีบำเพ็ญกรรมฐานที่ใช้สติคอยกำหนดพิจารณาซาน ๔
...อ่านต่อ
สติ แปลว่า ความระลึกได้ คือนึกถึงสิ่งที่จะทำจะพูดได้
...อ่านต่อ
ผู้มีขันติ ชื่อว่าทำตามคำสอนของพระศาสดา
...อ่านต่อ
เวรมณี แปลว่า เจตนาเครื่องกำจัดเวรเจตนาอันเป็นเครื่องมือในการกำจัดเวรออกไป
...อ่านต่อ
เวยยาวัจจะ แปลว่า การช่วยขวนขวายการช่วยเหลือ
...อ่านต่อ
วุฑฒิธรรม แปลว่า ธรรมเป็นเครื่องเจริญ
...อ่านต่อ
วิปัสสนากรรมฐาน คือ การบำเพ็ญกรรมฐานเป็นอุบายเรืองปัญญา
...อ่านต่อ
วิมุตติ แปลว่า ความพ้นวิเศษ ความหลุดพ้น
...อ่านต่อ
วิมุตติ แปลว่า ความพ้นอย่างวิเศษความหลุดพ้น
...อ่านต่อ
วิมังสา แปลว่า ความพิจารณาไตร่ตรองเป็นเรื่องของปัญญา
...อ่านต่อ
วิบัติ แปลว่า การถึงความพินาศ ความเสียหาย
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร