(เทวดาทูลถาม) อะไรหนอยังคนให้เกิด
...อ่านต่อ
พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกับพิลังคิกภารทวาชพราหมณ์ ผู้ใดประทุษรัายต่อคนผู้ไม่ประทุษร้าย
...อ่านต่อ
ภาษิตของพระวิมลาปุราณคณิกาเถรี ข้าพเจ้าเป็นผู้เมาวรรณะ
...อ่านต่อ
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ฐานะ ๔ ประการนี้ พึงรู้ด้วยฐานะ ๔ คือ
...อ่านต่อ
ดูก่อนคหบดีทั้งหลาย อานิสงส์เเห่งศีลสมบัติของคนมีศีล มี ๕ ประการเหล่านี้
...อ่านต่อ
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย..เราไม่เห็นธรรมอื่นสักอย่างหนึ่ง
...อ่านต่อ
น้ำนมสดกับน้ำนมสด ย่อมเข้ากันได้ ร่วมกันได้
...อ่านต่อ
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุบวชเมื่อเเก่ ผู้ประกอบด้วยธรรม ๕ ประการ
...อ่านต่อ
ธรรมทั้งหลาย มีใจเป็นหัวหน้า สำเร็จเเล้วด้วยใจ
...อ่านต่อ
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ถ้าพวกปริพาชกจะถึงถามอย่างนี้ว่า อาวุโสทั้งหลาย ธรรม ๓ นี้ คือ ราคะ โทสะ โมหะ นี้เเล
...อ่านต่อ
คนทั้งสองไม่เสมอกัน
...อ่านต่อ
พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกับพราหมณ์มหาศาลผู้หนึ่ง พราหมณ์ คนเดี๋ยวนี้กำหนัดยินดี ไม่เป็นธรรม โลภเกิน
...อ่านต่อ
สรภปริพาชกผู้ลาสิกขาไปไม่นาน กล่าวว่าตนเองรู้ทั่วถึงธรรมวินัยของพระตถาคตเเล้วจึงสีก  พระองค์ตรัสถาม
...อ่านต่อ
ชนเหล่าใดพูดกันอยู่  ผิดใจกันอยู่  มุ่งมั่นไปคนละทาง  ต่างยกตัวกระทบกระเทียบกันอย่างอนารยชน  จ้องหาช่องผิดของกันเเละกัน 
...อ่านต่อ
ทรัพย์ ๔ ประเภท คือ ๑. ถาวรนิธิ (ทรัพย์ที่ติดพื้นดินก็ดี ทรัพย์ที่ตั้งอยู่ในอากาศก็ดี เงินก็ดี ทองก็ดี นาก็ดี ที่ดินปลูกบ้านก็ดี ก็ทรัพย์เห็นปานนั้นเเม้อื่นใด ที่เคลื่อนที่ไม่ได้ด้วยตัวเอง)
...อ่านต่อ
สรรเสริญเปล่า-ติเตียนเปล่า
...อ่านต่อ
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๒ จำพวกนี้ เมื่อฟ้าผ่าย่อมไม่สะดุ้ง คือ
...อ่านต่อ
สุปปิยปริพาชกกับเหล่าสาวก  เดินตามไปข้างหลังพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เเละเหล่าพระสาวก
...อ่านต่อ
ถ้าเเม้ว่าพระพุทธเจ้า พึงตรัสสรรเสริญพระคุณของพระพุทธเจ้า
...อ่านต่อ
ในคราวคับขัน ต้องการคนกล้า
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล