อวิชชา แปลว่า ความไม่รู้แจ้ง คือไม่รู้ความเป็นจริงของสิ่งต่างๆ
...อ่านต่อ
อวิโรธนะ หมายถึงความเป็นผู้ปฏิบัติกิจต่างๆ
...อ่านต่อ
อวิหิงสา แปลว่า ความไม่เบียดเบียนให้เดือดร้อน
...อ่านต่อ
อริยสัจ แปลว่า ความจริงอันประเสริฐความจริงของพระอริยะ
...อ่านต่อ
อริยทรัพย์ แปลว่า ทรัพย์อันประเสริฐทรัพย์ของผู้เป็นอริยะ จัดเป็นทรัพย์ภายใน
...อ่านต่อ
อภินิหาร แปลว่า การนำไปฝังไว้
...อ่านต่อ
อปจายนะ แปลว่า การถ่อมตน
...อ่านต่อ
อบายมุข แปลว่า ทางแห่งความฉิบหายทางแห่งความเสื่อม
...อ่านต่อ
อนุสสติ แปลว่า การระลึกถึงเนืองๆ
...อ่านต่อ
อนิจจัง – อนิจจตา แปลว่า ไม่เที่ยงความเป็นของไม่เที่ยง
...อ่านต่อ
อนันตริยกรรม แปลว่า กรรมที่ให้ผลไม่มีระหว่าง
...อ่านต่อ
อนัตตา – อนัตตตา แปลว่า มิใช่อัตตาความเป็นของมิใช่ตัวตน
...อ่านต่อ
แว่นตามมาใส่ผู้ อันธการ
...อ่านต่อ
อกุศลกรรมบถ แปลว่า ทางแห่งอกุศลกรรม
...อ่านต่อ
อทินนาทาน แปลว่า การถือเอาสิ่งของที่เจ้าของมิได้ให้
...อ่านต่อ
อคติ แปลกันว่า ความลำเอียง
...อ่านต่อ
หิริ แปลว่า ความละอายแก่ใจ
...อ่านต่อ
โสรัจจะ แปลว่า ความเสงี่ยม
...อ่านต่อ
สุจริต มี ๓ อย่างคือ
...อ่านต่อ
ตัดจันทน์ฟันม่วงไม้ จัมบก แปลงปลูกหนามรายรก รอบเรื้อ
...อ่านต่อ
สีลัพพตปรามาส หมายถึงความเชื่อมั่นถือมั่นในศีล
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร