รอยเท้าของสัตว์ทั้งหลาย ผู้สัญจรไปบนเเผ่นดินชนิดใดชนิดหนึ่ง
...อ่านต่อ
ผู้ใด พึงชนะมนุษย์ ๑ ล้าน ในสงคราม ผู้นั้น หาชื่อว่าเป็นยอดเเห่งชนผู้ชนะในสงครามไม่
...อ่านต่อ
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สถานที่ ๓ ตำบลนี้ ย่อมเป็นที่ระลึกตลอดชีพ แห่งพระราชาผู้เป็นกษัตริย์มุรธาภิเษก
...อ่านต่อ
มีเต่าตัวหนึ่ง เที่ยวหากินอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำน้อยแห่งหนึ่งในเวลาเย็น สุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่ง ก็ได้เที่ยวหากินอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำน้อยแห่งหนึ่งในเวลาเย็น
...อ่านต่อ
ผู้ใดมุ่งจะทำงานที่ควรทำก่อน ไพล่ไปทำในภายหลัง ผู้นั้นย่อมพลาดจากฐานะ อันนำมาซึ่งความสุข
...อ่านต่อ
เล่ากันว่า กาฬกัญชิกอสูรตนหนึ่ง ไม่สามารถจะทนความกระหายได้ จึงลงมายังแม่น้ำมหาคงคา ซึ่งลึกและกว้างประมาณ 1 โยชน์ปรากฏว่าในที่ที่อสูรตอนนั้นไปถึง
...อ่านต่อ
รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส เเละธรรมารมณ์ ล้วนน่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ มีประมาณเท่าใด
...อ่านต่อ
ที่ได้ชื่อว่า "พระพุทธเจ้า"  เพราะตรัสรู้สัจจะทั้งหลาย ...เพราะยังหมู่สัตว์ให้ตรัสรู้
...อ่านต่อ
ข้าเเต่พระองค์ผู้เจริญ... บุคคลจะชื่อว่าเป็นผู้ปรารภความเพียร
...อ่านต่อ
ภาษิตของพระโคตมเถระ อาตมภาพของพระโคตมเถระ
...อ่านต่อ
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย วาจาอันประกอบด้วยองค์ ๔ เป็นวาจาสุภาษิต
...อ่านต่อ
พระพุทธองค์ทรงเเนะนำพระโสณโกฬิวิสะ ผู้เดินจงกรมทำสมาธิโดยปรารภความเพียรจัดเกินไป
...อ่านต่อ
อริยมรรคญาณนั้น มีธรรม คือ ศรัทธากับปัญญาเป็นเเอก
...อ่านต่อ
นับตั้งเเต่เราบวชมาเเล้วได้ ๒๕ ปี ยังไม่เคยได้รับความสงบใจ เเม้ชั่วเวลาลัดนิ้วมือเลย
...อ่านต่อ
พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสให้สตินางอุพพิริ ผู้ร้องไห้คร่ำครวญถึงลูกสาวชื่อ "ชีวา" ที่เพิ่งตายจากไป
...อ่านต่อ
พระเจ้าอุเทนไม่พอพระทัย ที่พระอานนท์รับจีวรที่มเหสีของพระองค์ถวายมากเกินความจำเป็น ถึง ๕๐๐ ผืน
...อ่านต่อ
มาคันทิยพราหมณ์ปรารถนาจะยกบุตรสาว คือ นางมาคันทิยาให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์ตรัสกับ
...อ่านต่อ
ท่านพระสารีบุตรกับท่านพระมหาโมคคัลลานะต่างชื่นชมในคุณธรรมของกันเเละกัน
...อ่านต่อ
พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบนางปุณณา ผู้เกิดความสงสัยว่า ทำไมพระภิกษุจึงไม่ค่อยนอน
...อ่านต่อ
เพื่อหยอดยารักษาโรคในดวงตาของท่าน เเน่ะ ! ปาลิตะผู้มีอายุ ท่านจงว่ามาก่อน
...อ่านต่อ
อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า เราอยากเป็นอยู่ ไม่อยากตาย รักสุข เกลียดทุกข์
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล