อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ

พระมหาสิริราชธาตุ รุ่นดูดทรัพย์ สำหรับ ผู้สร้างพระธรรมกายประจำตัวภายในมหาธรรมกายเจดีย์นั้น จะได้รับของที่ระลึกเป็นพระธรรมกายของขวัญ

อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ เล่ม 29

อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ เล่ม 29
วันคุ้มครองโลกเมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๒ ที่ผ่านมาเราทุกคนได้พร้อมใจกันอาราธนาภิกษุสามเณรทั่วประเทศ เป็นจำนวนร่วมแสนรูป นิมนต์ท่านมาเพื่อเราจะได้มอบทุนการศึกษาแก่ท่าน...อ่านต่อ
คุณชัชวาลย์ เสรีพุกกะณะ อยู่ที่ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอ เมือง จังหวัดสมุทรปราการ มีอาชีพทำสวนดอกไม้เพื่อตัดดอกขาย ด้วยความยึดมั่นในทาน ศีล และภาวนา...อ่านต่อ
คุณป้าพจนา สุขฤกษ์ อยู่ที่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี อายุ ๖๒ ปี อาชีพขายข้าวแกงเล่าว่า คุณป้าเข้าวัดครั้งแรกเมื่อ ๕ มกราคม ๒๕๔๐ เป็นวันตอกเสาเข็มต้นสุดท้ายมหาวิหาร...อ่านต่อ
คุณกฤษฎา ทองขาว อายุ ๕๑ ปี อยู่ที่อำเภอลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพฯ เล่าว่า ได้เข้าวัดครั้งแรกเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๓๘ ซึ่งเป็นวันอาทิตย์ต้นเดือน โดยการชักชวนของคุณวิชัย...อ่านต่อ
คุณจาณา ศรีแม้น อยู่ที่ตำบลบางตะไนช์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เล่าว่า ที่คุณจาณาได้มาเข้าวัดปฏิบัติธรรม ได้มาร่วมบุญสร้างพระธรรมกายประจำตัว...อ่านต่อ
คุณโอภาส พูลเพิ่ม อยู่ที่แขวงวังทองหลาง เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพฯ เล่าว่า เข้าวัดครั้งแรกเพราะได้มาบวชสามเณรแก้วเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๑ เนื่องจากได้เห็นข้อความเชิญชวนในเศษ...อ่านต่อ
คุณยุทธนา คงณรงค์ เป็นนักศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่จังหวัดชลบุรี ได้เข้าวัดเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๖ เล่าว่าเมื่อตนได้รับพระมหาสิิริราชธาตุ...อ่านต่อ
คุณศศิชา มุ่งสินธุ์ อยู่ที่แขวงทุ่งสีกัน เขตดอนเมือง เล่าว่า ตนมีความศรัทธาเชื่อมั่นในคุณของพระรัตนตรัยมาก และเดินทางมาทำบุญสร้างกุศลที่วัดพระธรรมกายอย่างสม่ำเสมอ...อ่านต่อ
คุณน้ำผึ้ง อ่อนฉวี อยู่ที่ตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าวัดพระธรรมกายครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๙ ได้เล่าประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเอง ดังนี้...อ่านต่อ
คุณบุปผา ช่างม่อย อยู่อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมที่วัดเป็นครั้งคราว เฉพาะงานบุญใหญ่โดยญาติพี่น้องเป็นผู้ชวนมา...อ่านต่อ
คุณปราณี วงศ์โอภาส อยู่ที่อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ทำงานรับราชการเป็นอาจารย์ ๒ ระดับ ๗ ได้รับการชักชวนให้ทำบุญสร้างองค์พระธรรมกายประจำตัวประดิษฐานภายนอกมหาธรรมกายเจดีย์...อ่านต่อ
คุณภิรมย์ รชตะนันท์ อายุ ๕๐ ปี รับราชการเป็นพยาบาล อยู่ที่จังหวัดขอนแก่น ก่อนที่จะได้รู้จักวัดพระธรรมกายในปี พ.ศ.๒๕๓๗ นั้น คุณภิรมย์เล่าว่า...อ่านต่อ
คุณวรรณวิภา รุ่งกรุด เล่าว่า ที่เข้ามาวัดได้เพราะมีคุณแม่ คอยเป็นกัลยาณมิตร พาครอบครัวและลูกๆ ทุกคน ให้มาวัดทุกวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา...อ่านต่อ
อาจารย์เทพฤทธิ์ บุญสินพร้อม อยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดมาที่วัดเป็นประจำ และได้พบอานุภาพพระมหาสิริราชธาตุจากเหตุการณ์ที่เกิดกับคนรู้จักคือ คุณไพรสร ศรีเที่ยง...อ่านต่อ
หนังสือ อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ ทุกเล่ม

พระมหาสิริราชธาตุ

 

พระมหาสิริราชธาตุ รุ่นดูดทรัพย์ สำหรับ ผู้สร้างพระธรรมกายประจำตัวภายในมหาธรรมกายเจดีย์นั้น จะได้รับของที่ระลึกเป็นพระธรรมกายของขวัญ "พระมหาสิริราชธาตุ" กรอบทองเรียบหรูดูวิจิตร รุ่นดูดทรัพย์ เป็นของศักสิทธิ์คู่บุญสำหรับผู้มีบุญ เป็นพยานทางวัตถุให้ระลึกถึงพระรัตนตรัย ตลอดจนบุญกุศลที่ได้สั่งสมมาดีแล้ว ที่ใต้ฐานขององค์พระมีอักขระพิเศษจารึกว่า "ดูดทรัพย์"
ความหมายของ คำว่า "ดูดทรัพย์"
ทรัพย์ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ
๑.โลกียทรัพย์ คือ ทรัพย์ภายนอก ได้แก่ ทรัพย์สินเงินทอง สามีภรรยา บุตรธิดา บริวาร เป็นต้น
๒.อริยทรัพย์ คือ ทรัพย์ภายใน ได้แก่ คุณธรรมประจำใจ เช่น ศรัทธา ศีล ความละอายและเกรงกลัวต่อบาป ความเสียสละเอื้อเฟื้อ ปัญญา เป็นต้น
พระ มหาสิริราชธาตุที่สลักคำว่า "ดูดทรัพย์" ไว้นั้น ประสงค์จะให้ทราบว่า บุคคลใดก็ตามเมื่อได้รับพระพุทธรูปนี้ไปแล้ว ตั้งใจสวดมนต์ระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย อาราธนาองค์พระติดตัวไว้เป็นประจำ เป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ทำความชั่ว ให้ลด ละ เลิก อบายมุข และเป็นกำลังใจในการทำความดีให้ยิ่งๆ ขึ้นไป บุญที่เกิดขึ้นจากการตั้งใจบำเพ็ญมหาทานบารมีด้วยการสร้างพระธรรมกายประจำ ตัวเพื่อประดิษฐาน ณ มหาธรรมกายเจดีย์ รวมกับบุญที่เกิดขึ้นจากการบูชาพระอย่างถูกวิธีนี้ ย่อมจะดึงดูดโลกียทรัพย์และอริยทรัพย์ มาสู่ผู้เป็นเจ้าขององค์พระมหาสิริราชธาตุนี้อย่างแน่นอน

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล