อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ

พระมหาสิริราชธาตุ รุ่นดูดทรัพย์ สำหรับ ผู้สร้างพระธรรมกายประจำตัวภายในมหาธรรมกายเจดีย์นั้น จะได้รับของที่ระลึกเป็นพระธรรมกายของขวัญ

อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ เล่ม 38

อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ เล่ม 38
คุณบุศรินทร์ เนียมนิยม เดิมเป็นคนกรุงเทพฯ แต่ย้ายไปอยู่จังหวัดสมุทรปราการ ปัจจุบันทำงานอยู่บริษัทโพลีเมอร์รับเบอร์ ครั้งแรกที่รู้จักวัดพระธรรมกาย เพราะเคยเห็นจากปฏิทินบนโต๊ะอาจารย์ในห้องเรียน...อ่านต่อ
คุณรัชนี แซ่เล้า ปัจจุบันอยู่ที่เมืองแอตแลนต้า มลรัฐจอร์เจีย สหรัฐอเมริกา คุณรัชนีเป็นคนที่โชคดีมากที่ได้เพื่อนกัลยาณมิตร ชักชวนให้ไปทำบุญทำทานกันอยู่เสมอ...อ่านต่อ
คุณยายดา โสมีสี และคุณตาลุย โสมีสี เป็นชาวอีสาน บ้านอยู่ อำเภอปากคาด จังหวัดหนองคาย ยายดาเล่าว่าตลอดชีวิตยายกับตา ก็ยึดอาชีพทำนาทำสวนปลูกผักผลไม้ไว้เก็บเกี่ยว...อ่านต่อ
คุณสมศักดิ์ ละอองทอง เป็นคนจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าวัดพระธรรมกาย เมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๐ โดยมีพี่ชายเป็นกัลยาณมิตรคนแรก ซึ่งพี่ชายได้เข้ามาทำงานช่วยทางวัดเป็นเวลาประมาณ ๑๐ ปีมาแล้ว...อ่านต่อ
คุณแม่เครือหวาย โสภาหัสดร อายุ ๗๔ ปี เป็นชาวหนองคายอยู่ภาคอีสานดินแดนแห่งนักบุญ เพราะดินแดนแห่งนี้ได้บังเกิดมีพระอริยสงฆ์หลายรูปที่ท่านมีศีลาจาร...อ่านต่อ
ครอบครัวใดที่นำธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาปฏิบัติ มีศีลเสมอกัน มีทิฐิเสมอกัน ย่อมจะทำให้บุคคลที่อยู่ครอบครัวนั้น อยู่เย็นเป็นสุข...อ่านต่อ
หนังสือ อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ ทุกเล่ม

พระมหาสิริราชธาตุ

 

พระมหาสิริราชธาตุ รุ่นดูดทรัพย์ สำหรับ ผู้สร้างพระธรรมกายประจำตัวภายในมหาธรรมกายเจดีย์นั้น จะได้รับของที่ระลึกเป็นพระธรรมกายของขวัญ "พระมหาสิริราชธาตุ" กรอบทองเรียบหรูดูวิจิตร รุ่นดูดทรัพย์ เป็นของศักสิทธิ์คู่บุญสำหรับผู้มีบุญ เป็นพยานทางวัตถุให้ระลึกถึงพระรัตนตรัย ตลอดจนบุญกุศลที่ได้สั่งสมมาดีแล้ว ที่ใต้ฐานขององค์พระมีอักขระพิเศษจารึกว่า "ดูดทรัพย์"
ความหมายของ คำว่า "ดูดทรัพย์"
ทรัพย์ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ
๑.โลกียทรัพย์ คือ ทรัพย์ภายนอก ได้แก่ ทรัพย์สินเงินทอง สามีภรรยา บุตรธิดา บริวาร เป็นต้น
๒.อริยทรัพย์ คือ ทรัพย์ภายใน ได้แก่ คุณธรรมประจำใจ เช่น ศรัทธา ศีล ความละอายและเกรงกลัวต่อบาป ความเสียสละเอื้อเฟื้อ ปัญญา เป็นต้น
พระ มหาสิริราชธาตุที่สลักคำว่า "ดูดทรัพย์" ไว้นั้น ประสงค์จะให้ทราบว่า บุคคลใดก็ตามเมื่อได้รับพระพุทธรูปนี้ไปแล้ว ตั้งใจสวดมนต์ระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย อาราธนาองค์พระติดตัวไว้เป็นประจำ เป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ทำความชั่ว ให้ลด ละ เลิก อบายมุข และเป็นกำลังใจในการทำความดีให้ยิ่งๆ ขึ้นไป บุญที่เกิดขึ้นจากการตั้งใจบำเพ็ญมหาทานบารมีด้วยการสร้างพระธรรมกายประจำ ตัวเพื่อประดิษฐาน ณ มหาธรรมกายเจดีย์ รวมกับบุญที่เกิดขึ้นจากการบูชาพระอย่างถูกวิธีนี้ ย่อมจะดึงดูดโลกียทรัพย์และอริยทรัพย์ มาสู่ผู้เป็นเจ้าขององค์พระมหาสิริราชธาตุนี้อย่างแน่นอน