อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ

พระมหาสิริราชธาตุ รุ่นดูดทรัพย์ สำหรับ ผู้สร้างพระธรรมกายประจำตัวภายในมหาธรรมกายเจดีย์นั้น จะได้รับของที่ระลึกเป็นพระธรรมกายของขวัญ

อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ เล่ม 39

อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ เล่ม 39
คุณโฆษกะ โอสายไทย เป็นคนจังหวัดกาฬสินธุ์โดยกำเนิด เล่าว่าตนเองประกอบธุรกิจเป็นเจ้าของกิจการห้างทอง อุเทน เข้าวัดมาเป็นเวลากว่า ๑๐ ปีแล้ว และได้...อ่านต่อ
คุณสุชาดา จงศิริวิรัตนกุล รู้จักวัดพระธรรมกายครั้งแรกเมื่องานบุญกฐินคุณยายปี พ.ศ.๒๕๓๙ โดยมีน้องสาวคือคุณวารี กวีสรศักดิ์เป็นกัลยาณมิตร คุณสุชาดาเป็นผู้ที่รักในบุญกุศลมาก...อ่านต่อ
คุณแพงตา กิติมหาคุณ เป็นเจ้าของบริษัททำป้ายโฆษณา one inter advertising co., ltd. เข้าวัดครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๗ ขณะเรียนมหาวิทยาลัยปี ๑ โดยได้ยินเสียงตามสายของมหาวิทยาลัย...อ่านต่อ
ครอบครัวหนึ่งประกอบอาชีพด้วยด้วยความวิริยะอุตสาหะ จนมีกิจการค้าที่มั่นคง เก็บหอมรอมริบปลูกบ้านพักได้อย่างสวยหรู มีเครื่องอำนวยความสะดวกพร้อมทุกอย่างตามโลกปัจจุบัน...อ่านต่อ
ครอบครัวของคุณอรพิน ลิ้มธนานุรักษ์ นับว่าเป็นครอบครัวของคนรุ่นใหม่ที่นำหลักธรรมในพระพุทธศาสนา มาเป็นแนวประพฤติปฏิบัติในการประคับประคองนาวาชีวิตให้แล่นไปสู่จุดหมายปลายทางที่ถูกต้อง...อ่านต่อ
คุณสมศรี คูวุฒิไวทย์ ที่บ้านทำการค้าเป็นมินิมาร์ท ย่านตรอกจันทน์ สะพานสาม เริ่มเข้าวัดตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๓๕ หลังจากเข้าวัดก็ตั้งใจบำเพ็ญทาน...อ่านต่อ
หนังสือ อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ ทุกเล่ม

พระมหาสิริราชธาตุ

 

พระมหาสิริราชธาตุ รุ่นดูดทรัพย์ สำหรับ ผู้สร้างพระธรรมกายประจำตัวภายในมหาธรรมกายเจดีย์นั้น จะได้รับของที่ระลึกเป็นพระธรรมกายของขวัญ "พระมหาสิริราชธาตุ" กรอบทองเรียบหรูดูวิจิตร รุ่นดูดทรัพย์ เป็นของศักสิทธิ์คู่บุญสำหรับผู้มีบุญ เป็นพยานทางวัตถุให้ระลึกถึงพระรัตนตรัย ตลอดจนบุญกุศลที่ได้สั่งสมมาดีแล้ว ที่ใต้ฐานขององค์พระมีอักขระพิเศษจารึกว่า "ดูดทรัพย์"
ความหมายของ คำว่า "ดูดทรัพย์"
ทรัพย์ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ
๑.โลกียทรัพย์ คือ ทรัพย์ภายนอก ได้แก่ ทรัพย์สินเงินทอง สามีภรรยา บุตรธิดา บริวาร เป็นต้น
๒.อริยทรัพย์ คือ ทรัพย์ภายใน ได้แก่ คุณธรรมประจำใจ เช่น ศรัทธา ศีล ความละอายและเกรงกลัวต่อบาป ความเสียสละเอื้อเฟื้อ ปัญญา เป็นต้น
พระ มหาสิริราชธาตุที่สลักคำว่า "ดูดทรัพย์" ไว้นั้น ประสงค์จะให้ทราบว่า บุคคลใดก็ตามเมื่อได้รับพระพุทธรูปนี้ไปแล้ว ตั้งใจสวดมนต์ระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย อาราธนาองค์พระติดตัวไว้เป็นประจำ เป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ทำความชั่ว ให้ลด ละ เลิก อบายมุข และเป็นกำลังใจในการทำความดีให้ยิ่งๆ ขึ้นไป บุญที่เกิดขึ้นจากการตั้งใจบำเพ็ญมหาทานบารมีด้วยการสร้างพระธรรมกายประจำ ตัวเพื่อประดิษฐาน ณ มหาธรรมกายเจดีย์ รวมกับบุญที่เกิดขึ้นจากการบูชาพระอย่างถูกวิธีนี้ ย่อมจะดึงดูดโลกียทรัพย์และอริยทรัพย์ มาสู่ผู้เป็นเจ้าขององค์พระมหาสิริราชธาตุนี้อย่างแน่นอน

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล