อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ

พระมหาสิริราชธาตุ รุ่นดูดทรัพย์ สำหรับ ผู้สร้างพระธรรมกายประจำตัวภายในมหาธรรมกายเจดีย์นั้น จะได้รับของที่ระลึกเป็นพระธรรมกายของขวัญ

อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ เล่ม 40

อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ เล่ม 40
คุณรัตดารณี กลิ่นหอมรื่น อยู่ที่เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร เคยมาวัดพระธรรมกายตั้งแต่สมัยที่วัดยังใช้พื้นที่ในบริเวณ ๑๙๖ ไร่ ฟังธรรมที่ศาลาจาตุมหาราชิกา จำได้ว่าศาลานี้ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาในสมัยนั้น...อ่านต่อ
คุณกฤษณา ด่านวิไลปิติกุล อยู่บางมด กรุงเทพมหานคร เล่าว่าในวันนั้นเธอได้นั่งคอยสามีคือคุณเรืองยุทธ กลับจากการทำงานตามปรกติ ขณะนั้นเธอตั้งท้องได้ ๕ เดือน...อ่านต่อ
คุณดารุณี ศิริโก เป็นคนกรุงเทพฯ มีอาชีพรับราชการอยู่ที่กระทรวงอุตสาหกรรม เคยได้ทราบข่าวการปฏิบัติธรรมของวัดพระธรรมกาย สมัยที่ยังเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง...อ่านต่อ
คุณสมศรี มหาลี้ตระกูล เป็นอาจารย์สอนวิชาวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ อาจารย์รู้จักวัดพระธรรมกายและเข้าวัดปฏิบัติธรรม ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๓๙ โดยมีน้องสาวคือคุณสมจิต มงคลศรี...อ่านต่อ
คุณอ้อย ชะนะมา อยู่ที่กรุงเทพฯ มีอาชีพค้าขายเธอเล่าว่า สามีของเธอชอบปฏิบัติธรรมบำเพ็ญทาน รักษาศีล และเจริญภาวนาสมาธิเป็นประจำ เธอได้ตามสามีมาทำบุญบ้างเป็นบางครั้ง...อ่านต่อ
หนังสือ อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ ทุกเล่ม

พระมหาสิริราชธาตุ

 

พระมหาสิริราชธาตุ รุ่นดูดทรัพย์ สำหรับ ผู้สร้างพระธรรมกายประจำตัวภายในมหาธรรมกายเจดีย์นั้น จะได้รับของที่ระลึกเป็นพระธรรมกายของขวัญ "พระมหาสิริราชธาตุ" กรอบทองเรียบหรูดูวิจิตร รุ่นดูดทรัพย์ เป็นของศักสิทธิ์คู่บุญสำหรับผู้มีบุญ เป็นพยานทางวัตถุให้ระลึกถึงพระรัตนตรัย ตลอดจนบุญกุศลที่ได้สั่งสมมาดีแล้ว ที่ใต้ฐานขององค์พระมีอักขระพิเศษจารึกว่า "ดูดทรัพย์"
ความหมายของ คำว่า "ดูดทรัพย์"
ทรัพย์ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ
๑.โลกียทรัพย์ คือ ทรัพย์ภายนอก ได้แก่ ทรัพย์สินเงินทอง สามีภรรยา บุตรธิดา บริวาร เป็นต้น
๒.อริยทรัพย์ คือ ทรัพย์ภายใน ได้แก่ คุณธรรมประจำใจ เช่น ศรัทธา ศีล ความละอายและเกรงกลัวต่อบาป ความเสียสละเอื้อเฟื้อ ปัญญา เป็นต้น
พระ มหาสิริราชธาตุที่สลักคำว่า "ดูดทรัพย์" ไว้นั้น ประสงค์จะให้ทราบว่า บุคคลใดก็ตามเมื่อได้รับพระพุทธรูปนี้ไปแล้ว ตั้งใจสวดมนต์ระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย อาราธนาองค์พระติดตัวไว้เป็นประจำ เป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ทำความชั่ว ให้ลด ละ เลิก อบายมุข และเป็นกำลังใจในการทำความดีให้ยิ่งๆ ขึ้นไป บุญที่เกิดขึ้นจากการตั้งใจบำเพ็ญมหาทานบารมีด้วยการสร้างพระธรรมกายประจำ ตัวเพื่อประดิษฐาน ณ มหาธรรมกายเจดีย์ รวมกับบุญที่เกิดขึ้นจากการบูชาพระอย่างถูกวิธีนี้ ย่อมจะดึงดูดโลกียทรัพย์และอริยทรัพย์ มาสู่ผู้เป็นเจ้าขององค์พระมหาสิริราชธาตุนี้อย่างแน่นอน