อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ

พระมหาสิริราชธาตุ รุ่นดูดทรัพย์ สำหรับ ผู้สร้างพระธรรมกายประจำตัวภายในมหาธรรมกายเจดีย์นั้น จะได้รับของที่ระลึกเป็นพระธรรมกายของขวัญ

อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ เล่ม 36

อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ เล่ม 36
คุณป้าแดง แซ่เลี่ยว ปัจจุบันอายุ ๖๒ ปีแล้ว แต่ยังดูแข็งแรง สดใส คุณป้าเล่าว่า ได้มาวัดและนำหลักธรรมในพระพุทธศาสนา ไปปฏิบัติควบคู่กับการดำเนินชีวิตประจำวัน...อ่านต่อ
อานุภาพอันไม่มีประมาณในคุณของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์นี้ ให้ผลจริง ให้ผลไม่จำกัดกาลเวลาแก่ผู้ที่ปฏิบัติตามคำสอนและเชื่อมั่นในพระรัตนตรัย โดยไม่จำกัดเชื้อชาติศาสนา...อ่านต่อ
คุณทวีป จงกลรอด บก.ผู้พิมพ์ผู้โฆษณาหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่ง เป็นผู้หนึ่งที่มีหัวใจในการปกป้องพระพุทธศาสนา เคยได้มาทำข่าวงานบุญอุบาสกแก้ว เมื่อวันที่ ๒๙-๓๑ มกราคม ปี พ.ศ.๒๕๔๒...อ่านต่อ
ด.ต.เกรียงศักดิ์ ทองสมบัติ อาชีพข้้าราชการบำนาญ อยู่อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เข้าวัดทั้งครอบครัวซึ่งมีทั้งหมด ๔ คน ตั้งแต่วันวิสาขบูชา ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนี้...อ่านต่อ
คุณหมอสุรินทร์ จิรนิรามัย ปัจจุบันเป็นอาจารย์ สอนนักศึกษาแพทย์ อยู่ที่ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คุณหมอเล่าว่าได้มาวัดพระธรรมกายครั้งแรก...อ่านต่อ
คุณโสภา พงศ์วณิชยา ปัจจุบันอยู่ที่อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ได้เริ่มมาประพฤติปฏิบัติธรรมสร้างบารมีบนเส้นทางบุญ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๖ เนื่องจากเป็นคนต่างจังหวัด...อ่านต่อ
หนังสือ อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ ทุกเล่ม

พระมหาสิริราชธาตุ

 

พระมหาสิริราชธาตุ รุ่นดูดทรัพย์ สำหรับ ผู้สร้างพระธรรมกายประจำตัวภายในมหาธรรมกายเจดีย์นั้น จะได้รับของที่ระลึกเป็นพระธรรมกายของขวัญ "พระมหาสิริราชธาตุ" กรอบทองเรียบหรูดูวิจิตร รุ่นดูดทรัพย์ เป็นของศักสิทธิ์คู่บุญสำหรับผู้มีบุญ เป็นพยานทางวัตถุให้ระลึกถึงพระรัตนตรัย ตลอดจนบุญกุศลที่ได้สั่งสมมาดีแล้ว ที่ใต้ฐานขององค์พระมีอักขระพิเศษจารึกว่า "ดูดทรัพย์"
ความหมายของ คำว่า "ดูดทรัพย์"
ทรัพย์ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ
๑.โลกียทรัพย์ คือ ทรัพย์ภายนอก ได้แก่ ทรัพย์สินเงินทอง สามีภรรยา บุตรธิดา บริวาร เป็นต้น
๒.อริยทรัพย์ คือ ทรัพย์ภายใน ได้แก่ คุณธรรมประจำใจ เช่น ศรัทธา ศีล ความละอายและเกรงกลัวต่อบาป ความเสียสละเอื้อเฟื้อ ปัญญา เป็นต้น
พระ มหาสิริราชธาตุที่สลักคำว่า "ดูดทรัพย์" ไว้นั้น ประสงค์จะให้ทราบว่า บุคคลใดก็ตามเมื่อได้รับพระพุทธรูปนี้ไปแล้ว ตั้งใจสวดมนต์ระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย อาราธนาองค์พระติดตัวไว้เป็นประจำ เป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ทำความชั่ว ให้ลด ละ เลิก อบายมุข และเป็นกำลังใจในการทำความดีให้ยิ่งๆ ขึ้นไป บุญที่เกิดขึ้นจากการตั้งใจบำเพ็ญมหาทานบารมีด้วยการสร้างพระธรรมกายประจำ ตัวเพื่อประดิษฐาน ณ มหาธรรมกายเจดีย์ รวมกับบุญที่เกิดขึ้นจากการบูชาพระอย่างถูกวิธีนี้ ย่อมจะดึงดูดโลกียทรัพย์และอริยทรัพย์ มาสู่ผู้เป็นเจ้าขององค์พระมหาสิริราชธาตุนี้อย่างแน่นอน

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล