อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ

พระมหาสิริราชธาตุ รุ่นดูดทรัพย์ สำหรับ ผู้สร้างพระธรรมกายประจำตัวภายในมหาธรรมกายเจดีย์นั้น จะได้รับของที่ระลึกเป็นพระธรรมกายของขวัญ

อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ เล่ม 35

อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ เล่ม 35
คุณศิรินญา รัตนวงศ์ษา อายุ ๓๐ ปี ทำงานเป็นแม่บ้านอยูุ่ ฮ่องกงมา ๘ ปี เมื่อวันพุธที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๒ คุณแม่คร่อง รัตนวงศ์ษา ป่วยเป็นโรค "ไฟลามทุ่ง" อยู่ที่จังหวัดชัยภูมิ...อ่านต่อ
คุณอนุชา ขจีวัฒนา อยู่ที่ จ.กาญจนบุรี ที่บ้านทำการค้าเปิดร้านรับซื้อ-ขายของเก่า มีโอกาสได้เดินทางมาทำบุญที่วัดพระธรรมกายครั้งแรก เมื่องานมาฆบูชา ปี พ.ศ.๒๕๔๐...อ่านต่อ
ครอบครัวของคุณวรรยา บรรณศักดิ์ มีบ้านอยู่ในกรุงเทพฯ แถวถนนเอกชัย เป็นครอบครัวเล็กๆ ประกอบไปด้วย พ่อ,แม่ และลูกสาว ๒ คน กำลังอยู่ในวัยเรียน...อ่านต่อ
คุณวรวรรณ ทองสุภาภรณ์ มาร่วมทำบุญที่วัดพระธรรมกาย ครั้งแรกเมื่อวันทอดกฐินคุณยายอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ปี พ.ศ.๒๕๔๐ และได้สัมผัสบรรยากาศของการทำบุญที่สงบเรียบง่าย...อ่านต่อ
คุณศิริกันยา ดอกไธสง ปัจจุบันเป็นอาจารย์บรรยายสอนพิเศษ ท่านเข้าวัดปฏิบัติธรรมเป็นประจำ โดยนำหลักธรรมในพระพุทธศาสนามาปฏิบัติให้เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน...อ่านต่อ
คุณแสงอรุณ เฉตระการ เป็นผู้นำบุญอยู่จังหวัดขอนแก่น เล่าว่าเมื่องานบวชอุบาสกแก้ว ตนเองตั้งเป้าไว้ว่างานบวชอุบาสกแก้ว ๑๐๐,๐๐๐ คน ครั้งแรกของโลกนี้ขอทำหน้า...อ่านต่อ
หนังสือ อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ ทุกเล่ม

พระมหาสิริราชธาตุ

 

พระมหาสิริราชธาตุ รุ่นดูดทรัพย์ สำหรับ ผู้สร้างพระธรรมกายประจำตัวภายในมหาธรรมกายเจดีย์นั้น จะได้รับของที่ระลึกเป็นพระธรรมกายของขวัญ "พระมหาสิริราชธาตุ" กรอบทองเรียบหรูดูวิจิตร รุ่นดูดทรัพย์ เป็นของศักสิทธิ์คู่บุญสำหรับผู้มีบุญ เป็นพยานทางวัตถุให้ระลึกถึงพระรัตนตรัย ตลอดจนบุญกุศลที่ได้สั่งสมมาดีแล้ว ที่ใต้ฐานขององค์พระมีอักขระพิเศษจารึกว่า "ดูดทรัพย์"
ความหมายของ คำว่า "ดูดทรัพย์"
ทรัพย์ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ
๑.โลกียทรัพย์ คือ ทรัพย์ภายนอก ได้แก่ ทรัพย์สินเงินทอง สามีภรรยา บุตรธิดา บริวาร เป็นต้น
๒.อริยทรัพย์ คือ ทรัพย์ภายใน ได้แก่ คุณธรรมประจำใจ เช่น ศรัทธา ศีล ความละอายและเกรงกลัวต่อบาป ความเสียสละเอื้อเฟื้อ ปัญญา เป็นต้น
พระ มหาสิริราชธาตุที่สลักคำว่า "ดูดทรัพย์" ไว้นั้น ประสงค์จะให้ทราบว่า บุคคลใดก็ตามเมื่อได้รับพระพุทธรูปนี้ไปแล้ว ตั้งใจสวดมนต์ระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย อาราธนาองค์พระติดตัวไว้เป็นประจำ เป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ทำความชั่ว ให้ลด ละ เลิก อบายมุข และเป็นกำลังใจในการทำความดีให้ยิ่งๆ ขึ้นไป บุญที่เกิดขึ้นจากการตั้งใจบำเพ็ญมหาทานบารมีด้วยการสร้างพระธรรมกายประจำ ตัวเพื่อประดิษฐาน ณ มหาธรรมกายเจดีย์ รวมกับบุญที่เกิดขึ้นจากการบูชาพระอย่างถูกวิธีนี้ ย่อมจะดึงดูดโลกียทรัพย์และอริยทรัพย์ มาสู่ผู้เป็นเจ้าขององค์พระมหาสิริราชธาตุนี้อย่างแน่นอน

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล