เวทนา แปลว่า ความเสวยอารมณ์
...อ่านต่อ
วิญญาณ แปลว่า ความรู้แจ้ง หมายถึง ธาตุรู้
...อ่านต่อ
วัฎฎะ แปลว่า วน หมุน วงจร
...อ่านต่อ
วจีกรรม หมายถึง การกระทำทางวาจาคือทำกรรมด้วยวาจา
...อ่านต่อ
โลภะ แปลว่า ความโลภ ความอยากได้เป็นกิเลสอย่างหนึ่ง
...อ่านต่อ
ราคะ แปลว่า ความกำหนัดยินดี ความพอใจ ความติดใจ
...อ่านต่อ
โลกธรรม แปลว่า เรื่องของโลก ธรรมดาของโลก สิ่งที่มีอยู่ประจำในโลก
...อ่านต่อ
รูป แปลว่า สิ่งที่ชำรุดทรุดโทรม สิ่งที่แตกสลาย
...อ่านต่อ
โยนิ แปลว่า กำเนิด หมายถึง ที่เกิด ที่ให้กำเนิดสัตว์
...อ่านต่อ
โมหาคติ แปลว่า ความลำเอียงเพราะเขลา
...อ่านต่อ
มิจฉาทิฐิ แปลว่า ความเห็นผิด หมายถึง ความเห็นที่ผิดจากคลองธรรม จากความเป็นจริง
...อ่านต่อ
มุทิตา แปลว่า ความยินดี ความเป็นผู้ มีความยินดี
...อ่านต่อ
เมตตา แปลว่า ความรัก หมายถึง ความหวังดี
...อ่านต่อ
มุสาวาท แปลว่า การพูดเท็จ หมายถึง การพูดโกหก
...อ่านต่อ
มาร แปลว่า ผู้ทำให้ตาย ผู้ฆ่า
...อ่านต่อ
มงคล แปลว่า เหตุให้ถึงความเจริญหรือการปฏิบัติอันนำมาซึ่งผล
...อ่านต่อ
ทวะ แปลว่า ความเป็นคนอ่อน ความอ่อนโยน
...อ่านต่อ
ปุคคลปโรปรัญญุตา แปลว่า ความเป็นผู้รู้จักบุคคลผู้ยิ่งหรือผู้หย่อน
...อ่านต่อ
กตัญญู แปลว่า ผู้รู้สึกถึงบุญคุณที่เขาทำแก่ตน
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร