อาชีววิบัติ แปลว่า ความวิบัติแห่งอาชีวะอาชีพเสีย
...อ่านต่อ
อาชวะ แปลว่า ความเป็นคนตรง
...อ่านต่อ
อาจารวิบัติ แปลว่า ความวิบัติแห่งอาจาระ ความประพฤติเสีย
...อ่านต่อ
อัสมิมานะ หมายถึง ความถือตัวว่าเป็นเรา ความถือเขาถือเรา
...อ่านต่อ
อัปปมาทะ หมายถึง ความไม่เลินเล่อเผลอสติ
...อ่านต่อ
อัตถัญญุตา หมายถึง ความเป็นผู้รู้จักผลลัพธ์หรือประโยชน์ที่เกิดขึ้น
...อ่านต่อ
สามัญลักษณะ แปลว่า ลักษณะที่มีเสมอกันในสังขารทั้งปวง
...อ่านต่อ
สัมมาทิฐิ ที่เป็นอริยมรรค ๘ หมายถึง ความเห็นในอริยสัจ
...อ่านต่อ
สัมปชัญญะ คือ ความรู้สึกตัวตลอดว่ากำลังทำ
...อ่านต่อ
สัปปุริสูปัสสยะ แปลว่า คบหาสัตบุรุษ คือทำความคุ้นเคย
...อ่านต่อ
สัปปุริสธรรม นัยที่ ๒ มี ๗ ประการ คือ
...อ่านต่อ
สัปปุริสธรรม แปลว่า ธรรมของสัตบุรุษธรรมที่ทำให้เป็นสัตบุรุษ
...อ่านต่อ
สันโดษ เป็นแนวปฏิบัติเพื่อให้เกิดความพอดีในชีวิตประจำวัน
...อ่านต่อ
สันโดษ แปลว่า ความยินดี ความพอใจ
...อ่านต่อ
จริต แปลว่า ความประพฤติ พฤติกรรมปกติ
...อ่านต่อ
สังโยชน์ แปลว่า กิเลสที่ผูกใจสัตว์ไว้ หมายถึงกิเลสที่มัดสัตว์ไว้ในกองทุกข์ในโลก
...อ่านต่อ
สัทธรรม แปลว่า ธรรมของสัตบุรุษ
...อ่านต่อ
สัจจะ ที่เป็นคำพูด แปลว่า คำจริง
...อ่านต่อ
สังโยชน์ หมวดที่ 2 คือ
...อ่านต่อ
“ผู้หมั่นในการงาน ไม่ประมาท
...อ่านต่อ
สัญญา แปลว่า จำได้ หมายรู้ได้
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร