พระผู้มีพระภาคเจ้ารับสั่งกับภิกษุทั้งหลายก่อนเสด็จดับขันธปรินิพพาน
...อ่านต่อ
พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกับอุปกาชีวะ เราเป็นผู้ครอบงำธรรมทั้งปวง
...อ่านต่อ
เมื่อพระ ๑๒ รูป เคาะระฆัง เเล้วบำเพ็ญเพียรอยู่ในป่า
...อ่านต่อ
ข้าเเต่พระองค์ผู้เจริญ อะไรเป็นยอดเเห่งกามทั้งหลาย
...อ่านต่อ
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เราพ้นเเล้วจากบ่วงทั้งปวง ทั้งที่เป็นของทิพย์ ทั้งที่เป็นของมนุษย์
...อ่านต่อ
อุปติสสปริพาชก  (ชื่อเดิมของพระสารีบุตรเถระ) ถามพระอัสสชิเมื่อพบกันครั้งเเรก
...อ่านต่อ
มหาบพิตร แม้กามทั้งหลายอันเป็นของมนุษย์ เป็นสิ่งไม่เที่ยง มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดา
...อ่านต่อ
เราไม่เห็นธรรมอื่นสักอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้น แห่งวิจิกิจฉาที่ยังไม่เกิดก็ดี
...อ่านต่อ
เราไม่เห็นธรรมอื่นสักอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นแห่งอุทธัจจะกุกกุจจะ (ความฟุ้งซ่าน รำคาญ) ที่ยังไม่เกิดก็ดี
...อ่านต่อ
เราไม่เห็นธรรมอื่นสักอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นแห่งถีนมิทธะ (ความท้อแท้,ความง่วง)
...อ่านต่อ
อริยสาวกย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า ผู้ใดพึงพูดกับเราด้วยถ้อยคำเพ้อเจ้อ ข้อนั้นไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของเรา
...อ่านต่อ
ดูก่อนพราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลาย... อริยสาวกย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า ผู้ใดพึงยุยงเราให้แตกจากมิตรด้วยคำส่อเสียด
...อ่านต่อ
อริยสาวกย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า ผู้ใดพึงพูดกับเราด้วยคำหยาบ ข้อนั้นไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของเรา
...อ่านต่อ
อริยสาวกย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า ผู้ใดพึงถึงความประพฤติผิดในภริยาของเรา ข้อนั้นไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของเรา
...อ่านต่อ
อริยสาวกย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า ผู้ใดพึงถือเอาสิ่งของที่เรามิได้ให้ ด้วยอาการขโมย ข้อนั้นไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของเรา
...อ่านต่อ
เมื่อพระอาทิตย์จะขึ้น สิ่งที่ขึ้นก่อน สิ่งที่เป็นนิมิตมาก่อน
...อ่านต่อ
เจ้าชายสิทธัตถะตรัสกับมาร ที่พยายามจะพูดให้พระองค์ คลายความเพียรในขณะทรงบำเพ็ญทุกกรกิริยาก่อนตรัสรู้
...อ่านต่อ
พระพุทธเจ้าข้า เมื่อก่อนข้าพระพุทธเจ้าเป็นพระเจ้าเเผ่นดิน เเม้ภายในพระราชวัง ก็ได้จัดการรักษาไว้อย่างเรียบร้อย
...อ่านต่อ
ต้นโพธิ์ ต้นไทร ต้นกร่าง หรือ ต้นมะเดื่อ เป็นต้นไม้มียาง ขนาดเขื่อง ขนาดรุ่น ขนาดเล็ก
...อ่านต่อ
ภูมิภาคเเห่งขุนเขาชื่อหิมพานต์ ราบเรียบ น่ารื่นรมย์ เป็นที่เที่ยวไปทั้งของฝูงลิง ทั้งของหมู่มนุษย์ มีอยู่ ณ ที่นั้น พวกพรานวางตัง (ยางไม้เหนียวใช้ดักสัตว์)
...อ่านต่อ
มุนีพึงเที่ยวไปในบ้าน เหมือนเเมลงภู่ (เเมลงที่มีลักษณะคล้ายผึ้ง)
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล