เหตุเเห่งความเลื่อมใสของบุคคล ๔ จำพวก
...อ่านต่อ
เเม่น้ำคงคาไหลไปสู่ทิศปราจีน (ตะวันออก) หลั่งไปสู่ทิศปราจีน บ่าไปสู่ทิศปราจีน
...อ่านต่อ
เรามีจิตเลื่อมใส ได้ถวายพร้าอันราบเรียบ ไม่หยาบ ไม่ต้องขัดถูเป็นอันมาก
...อ่านต่อ
เราได้ถวายสายโยก (ของถลกบาตร) ในพระสุคตเจ้า เเละในคณะสงฆ์ผู้ประเสริฐสุดเเล้ว
...อ่านต่อ
เราได้ถวายประคดเอวในพระชินเจ้า เเละในคณะสงฆ์ผู้ประเสริฐสุดเเล้ว
...อ่านต่อ
เมื่อก่อน ข้าพเจ้าถูกกามราคะเบียดเบียน มีจิตฟุ้งซ่าน ทำจิตให้อยู่ในอำนาจไม่ได้
...อ่านต่อ
พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกับเทวดา คนเหล่าใดในโลกนี้ เป็นคนตระหนี่เหนียวเเน่น
...อ่านต่อ
เมื่อเรือเดินสมุทรที่ผูกด้วยเครื่องผูก คือ หวาย เเช่อยู่ในน้ำตลอด ๖ เดือน
...อ่านต่อ
เราได้ถวายน้ำมันสำหรับทาเท้า ในคณะสงฆ์ผู้ประเสริฐเเล้ว
...อ่านต่อ
อริยสาวกย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า ผู้ใดพึงทำลายประโยชน์ของเรา ด้วยการกล่าวเท็จ
...อ่านต่อ
พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ยังทางที่ยังไม่เกิด ให้เกิด
...อ่านต่อ
ชื่อว่าความลับ ย่อมไม่มีในโลกสำหรับผู้ทำบาป เเน่ะบุรุษ ตัวของท่านย่อมรู้ว่าจริงหรือเปล่า
...อ่านต่อ
พราหมณ์ชื่อว่าอุปสาฬหกทั้งหลาย ถูกญาติทั้งหลายเผาเสียในประเทศนี้
...อ่านต่อ
พืชคามเเละภูตคามชนิดใดชนิดหนึ่งนี้ ย่อมถึงความเจริญงอกงามใหญ่โต
...อ่านต่อ
เราได้ถวายไม้เท้าคนเเก่ในพระสุคตเจ้า เเละในคณะสงฆ์ผู้ประเสริฐสุดเเล้ว
...อ่านต่อ
เราได้ถวายบาตรในพระสุคตเจ้า และในคณะสงฆ์ผู้ประเสริฐสุดเเล้ว
...อ่านต่อ
เราได้ถวายเชิงรองบาตรในพระชินเจ้า เเละในคณะสงฆ์ผู้ประเสริฐสุดเเล้ว
...อ่านต่อ
เราได้ถวายฉัตรในพระสุคตเจ้า เเละในคณะสงฆ์ผู้ประเสริฐสุดเเล้ว
...อ่านต่อ
ราได้ถวายภาชนะเครื่องบริโภค ในพระพุทธเจ้า เเละในคณะสงฆ์ผู้อุดมเเล้ว
...อ่านต่อ
เราได้ถวายธูป ในพระสุคตเจ้า เเละในคณะสงฆ์ผู้ประเสริฐสุดเเล้ว
...อ่านต่อ
๑. ท้าวมฆวา (เพราะในครั้งเป็นมนุษย์ มีชื่อว่ามฆะ) ๒. ท้าวปุรินททะ  (เพราะในครั้งเป็นมนุษย์ ได้ให้ทานก่อนผู้อื่น)
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล